Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GP-1: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynku). Drukuj Email
piątek, 06 lipca 2018 00:00, odsłon: 1231

 

Usługa: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynku).
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Numer: GP-1 wersja: 6 data utworzenia: 06.07.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach - Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, (I piętro, pokój 116)
Tel. 12 273 20 75, wew. 31
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wypełniony wniosek (dostępny w Sali Obsługi Klienta).
  2. Kopia z mapy ewidencyjnej lub sytuacyjnej z podanym numerem działki.
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - odpis z księgi wieczystej lub kopia aktu notarialnego.
Informacje o opłatach:

Nadanie numeru na budynki mieszkalne jest zwolnione z opłaty.

Opłata za nadanie numeru na pozostałe budynki wynosi 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej, dokonując przelewu na rachunek:
Gmina Sułkowice, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (do 30 dni).
Podstawa prawna:
  1. Art. 47 a ust 5 w zw. z art. 47 a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125);
  3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:
  • Po nadaniu numeru właściciel zobowiązany jest do umieszczenia tablicy z numerem w widocznym miejscu na budynku lub na ogrodzeniu.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3) dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - realizacja zadań gminy w zakresie nadania numerów porządkowych Art. 47 a ust 5 w zw. z art. 47 a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
4) dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, m.in: Głównemu Geodecie Kraju oraz firmie, której powierzono przetwarzanie danych.
5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody.
6) osoba, której dane są przetwarzane ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów.
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania  w oparciu o przepisy prawa umowy, a w pozostałym zakresie (telefon) jest dobrowolne. Brak danych spowoduje niemożliwość ustalenia numeru porządkowego nieruchomości.
Formularze wniosków do pobrania: