Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Krzywaczce Drukuj Email
piątek, 27 lipca 2018 11:57, odsłon: 358

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Krzywaczce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155/2 o pow. 0.9500 ha niezabudowanej, objętej KW KR1Y/00022284/5.

 

Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach 02 US – tereny usług sportu i 109 ZN – tereny zieleni nieurządzonej. Przez nieruchomość planowany jest przebieg wariantów Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Przez nieruchomość przechodzi sieć energetyczna średniego napięcia wraz ze strefą techniczną.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 września 2018 r. o godz.10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

W a r u n k i p r z e t a r g u :

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000 zł. Na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.

2. Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 14 000 zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 17.08.2018 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, nr konta: 37 85890006 0170 0810 0410 0009 , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.

3. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu a uczestnikowi który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.

4. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego, traci wadium.

5. Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

6. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Rynek 1, pokój nr 116 lub telefonicznie pod numerami: (12) 273-20-75, 273-21-48, 273-25-84.

Sułkowice, dnia 27.07.2018 r.