Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GP-6: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do celów budowlanych). Drukuj Email
Karty Usług - Referat Gospodarki Przestrzennej
piątek, 06 lipca 2018 00:00, odsłon: 812

 

Usługa: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do celów budowlanych).
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Numer: GP-6 wersja: 5 data utworzenia: 06.07.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Pocztą na adres:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice

Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, (I piętro, pokój 116)
Informacji na temat wysokości opłaty i terminu odbioru dokumentu udziela się pod nr tel. (12) 273 20 75, wew. 29
Dokumenty mogą zostać przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, po uiszczeniu całości należnej wpłaty.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. wypełniony wniosek (dostępny w Sali Obsługi Klienta),
 2. 1 egz. aktualnej mapy działki(ek)
 3. dowód uiszczenia opłaty.
Informacje o opłatach:

za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) od wypisu:
a) do 5 stron 30 zł
b) powyżej 5 stron 50 zł
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
b) nie więcej niż 200 zł


Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek:
Gmina Sułkowice, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012
z dopiskiem "opłata skarbowa - wypis i wyrys z mpzp".


Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.

Z uwagi na brak możliwości określenia w chwili złożenia wniosku całkowitej wysokości opłaty skarbowej, należnej za wydanie wypisu i/lub wyrysu, w momencie złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł (30 zł – wypis, 20 zł/A4 - wyrys) Pozostałą, należną kwotę za wydanie dokumentu należy uiścić w momencie jego odbioru.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni. Z reguły sprawy załatwiane są do 14 dni.
Podstawa prawna:
 1. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Sułkowicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm., zał. I pkt 51);
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) art. 30.
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 
Kluzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:
 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 3.  dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań gminy w zakresie wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2017.1073), Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy,
 4. dane nie będą przekazywane innym podmiotom,
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu odwołania zgody,
 6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów,
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie (telefon) jest dobrowolne. Brak danych spowoduje niemożność wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Formularze wniosków do pobrania: