Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GP-11: Ustanawianie trwałego zarządu. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Gospodarki Przestrzennej
piątek, 06 lipca 2018 00:00, odsłon: 321

 

Usługa: Ustanawianie trwałego zarządu.
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Numer: GP-11 wersja: 5 data utworzenia: 06.07.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, (I piętro, pokój 116)
Tel. 12 273 20 75, wew. 31
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 • wniosek z określonym celem oddania nieruchomości w trwały zarząd;
 • odpis z KW;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • kserokopia z mapy zasadniczej;
 • wypis z ewidencji gruntów;
 • dokument określający status prawny jednostki organizacyjnej;
 • informacja o wartości nieruchomości.
Informacje o opłatach:
Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy:
Ok. 2-4 miesięcy z zależności od stanu własnościowego nieruchomości.
Podstawa prawna:
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) – art. 43 i następne;
Tryb odwoławczy:
Odwołanie na piśmie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy. Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym, Sala Obsługi Klienta.
Uwagi, informacje dodatkowe:
W przypadku trwałego zarządu odpłatnego konieczne jest dokonanie wyceny przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, a w razie konieczności, może zachodzić również potrzeba dokonania podziału geodezyjnego.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:
 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 3. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań gminy w zakresie przeprowadzenia postępowania administracyjnego związanego z ustanowieniem trwałego zarządu. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.); Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy,
 4. dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, m.in.: do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu odwołania zgody,
 6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów,
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie (telefon) jest dobrowolne. Brak danych spowoduje niemożność ustanowienia trwałego zarządu.
Formularze wniosków do pobrania: