Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GP-20: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Drukuj Email
środa, 06 czerwca 2018 00:00, odsłon: 1253

 

Usługa: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (Wersja archiwalna)
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Numer: GP-20 wersja: 3 data utworzenia: 06.06.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, (I piętro, pokój 115)
Tel. 12 273 20 75, wew. 20
lub za pośrednictwem poczty.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Wniosek podpisany przez właściciela nieruchomości, na której rosną wnioskowane drzewa i krzewy.
Informacje o opłatach:
Nie podlega opłacie skarbowej - w przypadku zastosowania art. 86 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody.
Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od daty złożenia wniosku, w tym obowiązkowa wizja w terenie w obecności właściciela nieruchomości, celem oględzin wnioskowanych do wycięcia drzew lub krzewów.
Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.)
2.    Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

W przypadku otrzymania decyzji odwołanie na piśmie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy.

Odwołanie należy złożyć na dzienniku podawczym w Sali Obsługi Klienta.

Uwagi, informacje dodatkowe:
 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie i złożenie w referacie prowadzącym sprawę;
 2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność, wniosek musi być podpisany przez współwłaściciela;
 3. Przewiduje się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
 4. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy;
 5. Bez zezwolenia można usunąć drzewa, których obwód na wysokości 5 cm. nad powierzchnią nie przekracza: 80 cm w przypadku: topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
  65 cm w przypadku: kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Drzewa owocowe nie wymagają zezwolenia;
 6. Wycięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia podlega naliczeniu kary administracyjnej;
 7. Na wycięcie drzew rosnących na terenach, których właścicielem jest gmina Sułkowice, zezwolenie wydaje Starosta Powiatu Myślenickiego, natomiast drzew rosnących na terenach lasów prywatnych zezwolenie wydaje Nadleśnictwo Myślenice;
 8. W przypadku drzew i krzewów rosnących w obrębie pasa drogowego, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska;
 9. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
  Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
  a)    usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
  b)    utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,
  c)    wykonywanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:
 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 3. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań gminy w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów -  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2018.142), Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy,
 4. dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu odwołania zgody,
 6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów,
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie (telefon) jest dobrowolne.
Formularze wniosków do pobrania: