Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Postanowienie Drukuj Email
wtorek, 12 lipca 2011 14:35, odsłon: 293

Sułkowice, dnia 11.07.2011 r.

Znak: 6220.13.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199., poz. 1227) a także § 3 ust.1 pkt. 47 i 48 rozporządzenia Rady z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Cudzich , CYPRYS Sp. z o.o. 34-520 Poronin, ul. Kośne Hamry 6.

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

?ZAKUP MASZN DO PRODUKCJI MEBLI, CENTRUM OBRÓBCZE, CENTRUM WIERTARSKIE, OKLEINIARSKIE"

zlokalizowanego na działce nr 9/22 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 9/22 położonej w Biertowicach, gmina Sułkowice;

UZASADNIENIE

(...)

Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:

8:00 - 16:00 w poniedziałki

8:00 - 14:00 od wtorku do piątku

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 12.07.2011 r.