Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)OK-1: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Drukuj Email
wtorek, 10 lipca 2018 00:00, odsłon: 737

 

Usługa: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
Komórka organizacyjna: Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji.
Numer: OK-1 wersja: 7 data utworzenia: 10.08.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach - Sala Obsługi Klienta (parter, pokój 01)
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice - w godzinach pracy Urzędu
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji, (II piętro, pokój 228).
Tel. 12 273 21 48, wew. 24.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wypełniony druk wniosku.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia  zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.
 3. Dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy.
 4. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany pracodawcy (umowy o pracę oraz świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawców).
 6. Kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu.
 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 8. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r., poz.311).
 9. Inne (świadectwo pracy, w przypadku spółki wypis z KRS lub umowa spółki itd.)
acje o opłatach:
Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (30 dni lub 60 dni sprawy trudne) – wydanie decyzji.
Podstawa prawna:
Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Tryb odwoławczy:
Decyzję o przyznaniu lub odmowie dofinansowania podejmuje Burmistrz Gminy Sułkowice. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników pochodzą ze środków Funduszu Pracy i przekazywane są do Gminy za pośrednictwem Małopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie podpisanej umowy oraz sporządzanych do niej aneksów w miarę spływu wniosków od pracodawców.
Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w ramach czynności związanych
z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO - informujemy, że:
 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
 3. dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – to jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz w celach archiwalnych.
  W przypadku danych innych niż niezbędne do realizacji – w szczególności numer telefonu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – t.j. zgody. Ich podanie oznacza zgodę na przetwarzanie.
 4. zgodnie z wymogami dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: w tym bankom w celu przekazania dofinansowania;
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody (jeżeli nastąpi wcześniej);
 6. dane osobowe pracownika młodocianego, jego rodziców lub opiekuna prawnego oraz osoby szkolącej pozyskiwane są od wnioskodawcy; Przetwarzane będą dane z umów o pracę oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie przepisów;
 8. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. nie podanie niezbędnych danych będzie skutkować odmową rozpatrzenia wniosku.
Formularze wniosków do pobrania:
 • Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników: PDF MS Word
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. PDF MS Word
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. PDF MS Excel
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem PDF
 • Oświadczenie pracodawcy PDF