Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 66 /10 w sprawie zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym. Drukuj Email
czwartek, 09 września 2010 00:00, odsłon: 310

OR. 0151- 66 /10

Zarządzenie Nr 66 /10

Burmistrza Gminy Sułkowice

z dnia 9 września 2010 r.

w sprawie zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 70 a ust. 1 i 2 a w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) oraz § 6 ust. 2 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 ) oraz Uchwały Nr XXIII/186/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym- zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się specjalności, które w pierwszej kolejności podlegają dofinansowaniu:

1) organizacja i zarządzanie oświatą

2) terapia pedagogiczna

3) logopedia

4) edukacja dla bezpieczeństwa

5) gimnastyka korekcyjna

6) surdopedagogika

7) tyflopedagogika

8) oligofrenopedagogika

9) język angielski

10) pedagogika

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Piotr Pułka

Burmistrz Gminy Sułkowice