Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)LIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
czwartek, 08 listopada 2018 11:46, odsłon: 641

kontur gminy z herbami poziom mini

LIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach

odbędzie się w środę
 14 listopada 2018 r.  o godz. 1500
w Sali Samorządowej w Starej Szkole 
w Sułkowicach, Rynek 6.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad LII sesji.
4.    Przyjęcie protokołu obrad LIII nadzwyczajnej sesji.
5.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.    Uzupełnienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych Radnych.
7.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
8.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
9.    Uzupełnienie informacji Burmistrza na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych Pracowników.
10.    Informacja o stanie realizacji zadań  oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2017/2018.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XLIV/260/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 roku;
3)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
4)    przyjęcia programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2019;
5)    wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy. 
13.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Komunikaty i informacje.
15.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Zaprasza się Mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.

 

 


 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miejskiej w Sułkowicach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) - zwanego dalej RODO, informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Sułkowicach są nagrywane oraz transmitowane w sieci Internet.

1)    administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy, adres: Rynek 1, 32-440 Sułkowice, tel. 12 273 20 75, email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273-20-75 wew. 12, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do celów archiwalnych na podstawie  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4)    Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym określony wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5)    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firma świadcząca usługę nagrywania oraz transmisji oraz administrator Biuletynu Informacji Publicznej. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.

6)    osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.

7)    osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)    administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania

9)    administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.