Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice Drukuj Email
wtorek, 11 grudnia 2018 10:08, odsłon: 386

O G Ł O S Z E N I E

    Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Krzywaczce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 155/2 o pow. 0.9500 ha niezabudowanej, objętej KW  KR1Y/00022284/5. Poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym, odbyły się: I przetarg 03.09.2018 r.; II przetarg 09.11.2018 r.

Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się  w terenach 02 US – tereny usług sportu i 109 ZN – tereny zieleni nieurządzonej.

Przez nieruchomość planowany jest przebieg wariantów Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.

Przez nieruchomość przechodzi sieć energetyczna średniego napięcia wraz ze strefą techniczną.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.01. 2019 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

 

W a r u n k i     p r z e t a r g u :

1.    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000 zł.
Na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz.710 ze zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.

2.    Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

3.    Wadium na zakup powyższej nieruchomości wynosi 18 000  zł. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 09.01.2019 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice, nr konta: 37 85890006 0170 0810 0410 0009 , przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.

4.    Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu a uczestnikowi który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.

5.    Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego, traci wadium.

6.    Wniesienie ceny nabycia nieruchomości winno nastąpić do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

7.    W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Rynek 1, pokój nr 116 lub telefonicznie pod numerami: (12) 273-20-75, 273-21-48, 273-25-84.

 

Sułkowice, dnia 10.12.2018 r.


Sporządził: Ewa Fliśnik
Ref Gospodarki Przestrzennej i OŚ