Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice Drukuj Email
czwartek, 13 grudnia 2018 11:27, odsłon: 497

Obwieszczenie

Burmistrza Gminy Sułkowice

 o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice
dla obszaru wsi Biertowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), a także Uchwały Nr XLIX/307/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1184, 1185, 1186 (przed podziałem dz. nr 266/1), 256/9, 256/10, 256/11, 256/12, 256/13, 256/14, 266/3, 256/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniachod 21 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (Rynek 1, 32-440 Sułkowice), I piętro, pok. 116 w godzinach urzędowania.

 

Ponadto projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach http://www.gmina.sulkowice.pl.

 

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach,w sali konferencyjnej (I piętro, pok. 113) o godz. 9.00.

 

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sułkowice (w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. Uwagi można również składać drogą elektroniczną: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

 

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,zgodnie z art. 40 ustawy,mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Sułkowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Gminy Sułkowice.

 

 

 

 Burmistrz Sułkowic

 

/-/ Artur Grabczyk

 

 


 

 

Załączniki dodane w dniu 20.12.2018 r.