Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice Drukuj Email
czwartek, 13 grudnia 2018 11:27, odsłon: 792

Obwieszczenie

Burmistrza Gminy Sułkowice

 o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice
dla obszaru wsi Biertowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), a także Uchwały Nr XLIX/307/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1184, 1185, 1186 (przed podziałem dz. nr 266/1), 256/9, 256/10, 256/11, 256/12, 256/13, 256/14, 266/3, 256/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniachod 21 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (Rynek 1, 32-440 Sułkowice), I piętro, pok. 116 w godzinach urzędowania.

 

Ponadto projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach http://www.gmina.sulkowice.pl.

 

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach,w sali konferencyjnej (I piętro, pok. 113) o godz. 9.00.

 

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sułkowice (w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. Uwagi można również składać drogą elektroniczną: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

 

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,zgodnie z art. 40 ustawy,mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Sułkowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Gminy Sułkowice.

 

 

 

 Burmistrz Sułkowic

 

/-/ Artur Grabczyk

 

 


 

 

Załączniki dodane w dniu 20.12.2018 r.