Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. infrastruktury techniczno - liniowej Drukuj Email
piątek, 28 grudnia 2018 14:42, odsłon: 1041

Burmistrz Gminy Sułkowice

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko
Podinspektor/Inspektor ds. infrastruktury techniczno - liniowej

 

 

1.  Wymagania niezbędne (formalne):

1)      spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

2)      wykształcenie wyższe techniczne, preferowane – profil: inżynieria środowiska lub pokrewne;

3)      min. 5 lat stażu pracy.

 

 

2.   Wymagania dodatkowe:

 

1)      znajomość przepisów prawa w zakresie: funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne;

2)      ogólna wiedza o gminie Sułkowice, strukturze Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostkach organizacyjnych;

3)      umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność podejmowania decyzji, systematyczność, komunikatywność;

4)      znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;

5)      uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

6)      doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie budowy, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej tj. m. in. planowanie, projektowanie, zabezpieczenie finansowania;

2)      realizacja inwestycji w zakresie budowy, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zgodnie m.in. z ustawą Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

a)      koordynowanie wykonawstwa inwestycji gminnych oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań,

b)      współudział w ogłoszeniu i przeprowadzeniu przetargu; określenie przedmiotu zamówienia,

c)      współudział w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia; określenie przedmiotu zamówienia oraz współudział w opracowaniu projektu umowy,

d)      wyjaśnienie oferentom spraw związanych z przedmiotem zamówienia,

e)      nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu budowy polegających m.in. na:

  • redagowanie pism i projektów decyzji związanych  z procesem inwestycyjnym,
  • bieżący nadzór nad inwestycjami w trakcie procesu inwestycyjnego pod względem zgodności z dokumentacją i wydanymi pozwoleniami na budowę,
  • bieżąca kontrola i koordynacja wykonywanych robót – inwestycji,
  • organizowanie odbiorów zadań inwestycyjnych, udział w pracach komisji odbioru i przekazywanie ich użytkownikowi;

3)      przeprowadzanie komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (przed upływem terminu gwarancji) dla inwestycji objętych gwarancją oraz przekazanie protokołu odbioru pogwarancyjnego do Referatu Finansowego  w celu zwrotu zabezpieczenia gwarancyjnego;

4)      rzeczowe i finansowe rozliczanie inwestycji przy współpracy z Referatem Finansowym;

5)      opracowywanie projektu budżetu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz sporządzanie informacji z jego wykonania;

6)      w zakresie pozyskiwania środków pomocowych:

a)      rozeznawanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych na planowanie inwestycyjne,

b)      współudział przy sporządzaniu wniosków i projektów w celu pozyskania środków z funduszy pomocowych,

c)      sporządzanie dokumentacji (KIZ, wniosek itp.) niezbędnej do pozyskania pożyczki/dotacji z WFOŚiGW w Krakowie;

7)      przygotowywanie informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, w tym na potrzeby Rady Miejskiej w Sułkowicach;

8)      redagowanie stron Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw, sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

9)      przestrzeganie przepisów ustaw związanych z wykonywanymi obowiązkami w szczególności: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne;

10)  archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo), w siedzibie Urzędu i poza Urzędem, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego oraz telefonicznego kontaktu z klientami, podmiotami zewnętrznymi i instytucjami. W budynku jednostki są bezpieczne warunki pracy z występowaniem barier architektonicznych. Budynek piętrowy, niedostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewyposażony w windę. Stanowisko pracy na I piętrze.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

6.  Wymagane dokumenty:

 

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

3)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

4)      inne (dodatkowe) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

5)      kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie;

6)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

9)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
, z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).”;

12)  podpisana klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (wzór opublikowany pod ogłoszeniem o naborze).

7. Termin  i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym (sala obsługi klienta, pok. nr 01) Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. infrastruktury techniczno - liniowej”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. do godz. 15:30.
W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu. Aplikacje niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach.

 

 Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach