Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Nabór do komisji konkursowej Drukuj Email
wtorek, 15 stycznia 2019 13:00, odsłon: 102

Ogłoszenie

 

Burmistrz Gminy Sułkowice

 

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) -

 

ogłasza nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej

 

w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/19 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 4 stycznia 2019 r.

 

Członkami komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), które spełniają łącznie następujące kryteria:

 

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Zgodnie z § 13 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr LIV/340/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, w skład komisji konkursowej wchodzi od 3-5 osób, będących przedstawicielami organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych lub podmiotów w rozumieniu ww. ustawy.

 

W związku z powyższym, w przypadku zgłoszenia większej liczby osób, o wejściu w skład komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia, w formie pisemnej (na załączonym formularzu) można składać w zamkniętej kopercie – z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej”:

 

1) na dzienniku podawczym (sala obsługi klienta, pok. nr 01) Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice
lub
2) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach;

 

- w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2019 r., do godz. 15:30.

 

Data wpływu do Urzędu Miejskiego decyduje o zachowaniu terminu.

 


Burmistrz Sułkowic
/-/ Artur Grabczyk

 

Formularz zgłoszenia kandydata

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych