Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)VIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
czwartek, 25 kwietnia 2019 10:41, odsłon: 388

K O M U N I K A T


Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że VIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

30 kwietnia 2019 r.  (wtorek) o godz. 15:00 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

 


Porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad VII sesji.
4.    Sprawozdanie z działalności organów jednostek pomocniczych gminy za 2018 r.
5.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  Narkomanii za rok 2018  w Gminie Sułkowice.
6.    Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
7.    Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z pracy Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach za okres od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
8.    Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2012-2020 za rok 2018.
9.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
10.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
11.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady  Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;
3)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków na dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych realizowanych za pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie;
4)    przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku;
5)    przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myślenicach;
6)    określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy Sułkowice”;
7)    ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sułkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;
8)    przyjęcia „Regulaminu Zalewu Rekreacyjnego w Sułkowicach”;
9)    nabycia w formie darowizny udziałów w nieruchomościach gruntowych położonych w Sułkowicach, z przeznaczeniem pod drogę gminną;
10)    nabycia na własność Gminy Sułkowice części nieruchomości gruntowej położonej w Biertowicach, zajętej pod drogę;
11)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice;
12)    sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach, stanowiącej własność Gminy Sułkowice;
13)    sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice;
14)    wprowadzenia zmian w Statucie Sułkowickiego Ośrodka Kultury.
14.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15.    Komunikaty i informacje.
16.     Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie informacji Publicznej.