Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Drukuj Email
środa, 29 maja 2019 09:43, odsłon: 255

Sułkowice, dnia 29.05.2019 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sułkowicach Uchwały Nr VII/46/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik, w zakresie działek o numerach ewidencyjnych: 1914/9, 1914/10, 1914/4, 1915, 3163/9, 3163/10 oraz części działki nr 1916.

 

Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określony został na załączniku graficznym do Uchwały Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019 r., granatową przerywaną linią.


Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany miejscowego planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w terminie do dnia 19.06.2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Gminy Sułkowice.


Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.


Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:


- pisemnej na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice, Rynek 1,


- ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,


- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 19.06.2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Sułkowice.
Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję, że:


1.    Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.
2.    Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sułkowice z siedzibą Rynek 1,
32-440 Sułkowice i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-nia przestrzennego.
3.    Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4.    Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczy-ście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5.    Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.    Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7.    Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8.    Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwa-rzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9.    Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Burmistrz Sułkowic


/-/ Artur Grabczyk