Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Drukuj Email
środa, 29 maja 2019 10:18, odsłon: 231

Sułkowice, dnia 29.05.2019r.OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Sułkowiceo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice
dla obszaru wsi Biertowice wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr XLIX/307/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r., zmienioną Uchwałą Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1184, 256/9, 256/10, 256/11, 256/12, 256/13, 256/14, 266/3, 256/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (Rynek 1, 32-440 Sułkowice), I piętro, pok. 116 w godzinach urzędowania.


Ponadto projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach http://www.gmina.sulkowice.pl.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, w sali konferencyjnej (I piętro, pok. 113) o godz. 10:00.


Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sułkowice (w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 r.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.


Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Sułkowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Gminy Sułkowice.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_ponowne wylozenie_tekst

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego_ponowne wylozenie_rysunek

Prognoza oddzialywania na srodowisko_ponowne wylozenie_tekst

Prognoza oddzialywania na srodowisko_ponowne wylozenie_zalacznik graficzny

uwaga_plan_prognoza_ponowne wylozenie

 


Informuję, że:


1.    Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.
2.    Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sułkowice z siedzibą Rynek 1, 32-440 Sułkowice i są one podawane w celu składania uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.    Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4.    Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5.    Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.    Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7.    Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8.    Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9.    Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Burmistrz Sułkowic


/-/  Artur Grabczyk