Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wybory ławników sądowych Drukuj Email
wtorek, 04 czerwca 2019 11:00, odsłon: 361

INFORMACJA

dotycząca wyborów ławników sądowych

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

 

            W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku kadencji ławników sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił się do Rady Miejskiej w Sułkowicach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:

1)      do Sądu Okręgowego

III Wydział karny - 1
VI Wydział karny - 1
XI Wydział Cywilny  Rodzinny - 1

2)      do Sąd Rejonowego w  Myślenicach  - 1

 

 

 

Uzasadnionym byłby wybór 4 ławników.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)      duchowni;

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

  • prezesi właściwych sądów,
  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
  • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej w Sułkowicach  po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Wymagane dokumenty

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na „Karcie zgłoszenia kandydata na ławnika”, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

 

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 

Dokumenty wymienione w punktach od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

5)      2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

6)      do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji – dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;

7)      do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego  zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

 

Rada Miejska w Sułkowicach będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

Gdzie składać dokumenty

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w  Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (Biuro Rady Miejskiej, pok. 227, II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

 

Opłaty

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Wzory dokumentów

 

Wzory dokumentów można pobrać w Biurze Rady Miejskiej w Sułkowicach, pok. 227, II piętro,

w Sali Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu,

oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

 

Burmistrz

/-/ Artur Grabczyk

 

 

 Do pobrania: