Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 21 czerwca 2019 09:35, odsłon: 224

K O M U N I K A T

 

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

 

27 czerwca 2019 r.  (czwartek) o godz. 1600 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad IX sesji.

4. Przyjęcie protokołu obrad X uroczystej sesji.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

10. Informacja o przygotowaniu do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

11. Rozpatrzenie i debata nad „Raportem o stanie Gminy Sułkowice”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Sułkowice.

13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2018 rok i informacją o stanie mienia Gminy Sułkowice:

1)   odczytanie Uchwały Nr S.O.IV-423/49/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sułkowice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Sułkowice;

2)   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Sułkowice z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;

3)   odczytanie Uchwały Nr S.O.IV-424/32/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach odnośnie absolutorium dla Burmistrza Gminy Sułkowice za 2018 rok;

4)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2018;

5)   podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2018.

14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r.;

2)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r.;

3)      przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach;

4)      przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku.

15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

16. Komunikaty i informacje.

17.Zamknięcie obrad sesji.

 

Więcej Informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.