Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GP-19: Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko . Drukuj Email
Karty Usług - Referat Gospodarki Przestrzennej
środa, 03 lipca 2019 00:00, odsłon: 300

 

Usługa: Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:
  - mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  - mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Numer: GP-19 wersja: 4 data utworzenia: 03.07.2019 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
tel. (12) 273 20 75

Pocztą na adres:

Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice

Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, (I piętro, pokój 116)
Informacji na temat wysokości opłaty i terminu odbioru dokumentu udziela się pod nr tel (12) 273 20 75, wew. 31
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dostępny w Sali Obsługi Klienta) wraz z załącznikami:

1)    Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w czterech egzemplarzach + forma elektroniczna).

2)    Kartę informacyjną przedsięwzięcia - dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu (w czterech egzemplarzach + forma elektroniczna), zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

a.    rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b.    powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c.    rodzaju technologii,
d.    ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
e.    przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f.    rozwiązaniach chroniących środowisko,
g.    rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h.    możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i.    obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
j.    wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
k.    przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
l.    ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
m.    przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
n.    pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

3)    Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;

4)    Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej – 4 egzemplarze;

5)    W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

6)    Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c;

7)    W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

8)    Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791 i 1089).

9)    Pełnomocnictwa w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).

10)    Opłata skarbowa.

Informacje o opłatach:
Opłata skarbowa w wysokości 205 zł za wydanie decyzji i 17 zł za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) płatna w kasie Urzędu z chwilą złożenia wniosku .
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek:
Gmina Sułkowice, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012
z dopiskiem „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”.
Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 71)
 3. Ustawa 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Juliusza Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice, w terminie do14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:
 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - realizacja zadań gminy w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach art. 75 ust. 1 pkt. 4. Ustawa dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.)
 4. dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 5. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody
 6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów.
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania  w oparciu o przepisy prawa umowy a w pozostałym zakresie (telefon) jest dobrowolne. Brak danych spowoduje niemożność wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Formularze wniosków do pobrania: