Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
środa, 14 sierpnia 2019 12:56, odsłon: 544

.Sułkowice, 14.08.2019r


GP.6220.4.2019ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.)
z a w i a d a m i a   s i ę,
że na wniosek z dnia 05.08.2019 r Pracowni Inżynierskiej „PRO – DM”, Pani Iwony Gryglak, Droginia 386, 32-400 Myślenice – pełnomocnika, wnioskodawcy ***
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:


„Budowa drogi dojazdowej i obiektu mostowego w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice”


zlokalizowanego na działkach nr 281, 158, 9/1 położonych w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice
oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 281,158,9/1, położone w miejscowości Sułkowice, gmina Sułkowice.

Zgodnie z art. 75, ust. 1 pkt 4, art. 64, art. 77, ust. 1 art. 78, ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Gminy Sułkowice po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie;
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myślenicach;
- Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną przy wniosku dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:
8:00 - 16:00 w poniedziałki
8:00 - 14:00 od wtorku do piątku
oraz wnosić uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w formie: pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o których mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.162.) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, na adres: Burmistrz Gminy Sułkowice, Rynek 1, 32-440 Sułkowice. [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ]
Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 14.08.2019 r.

*** dane niedostępne / zastrzeżone z uwagi na ochronę danych osobowych