Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Uchwała Nr XXXI/241/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice. Drukuj Email
czwartek, 26 marca 2009 10:17, odsłon: 399

Uchwała Nr XXXI/241/09
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.) ?Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Środki finansowe na realizację wynagrodzeń nauczycieli określone niniejszą uchwałą są zaplanowane w budżecie Gminy Sułkowice na rok 2009.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

 

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr XVII/130/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Załącznik: Regulamin wynagradzania nauczycieli