Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)FN-2: Udzielanie ulgi ustawowej inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Finansowy - Dział Podatków
piątek, 18 października 2019 00:00, odsłon: 190

 

Usługa: Udzielanie ulgi ustawowej inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na:
 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
 2. zakup i zainstalowanie
  1. deszczowni
  2. urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
  3. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Komórka organizacyjna: Referat Finansowy - Dział Podatków.
Numer: FN-2 wersja: 2 data utworzenia: 18.10.2019 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Referat Finansowo-Księgowy - Dział Podatków i Opłat,
(parter, pokój 03),
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dział Podatków i Opłat.
Tel. 12 273 20 75, wew. 13 lub 33.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wniosek o przyznanie ulgi.
 2. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych (kosztorys inwestycji).
 3. Oryginały rachunków lub uwierzytelnione odpisy potwierdzające poniesione wydatki.
Informacje o opłatach:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Podstawa prawna:
 • Art.13 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz 1256 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
Formularze wniosków do pobrania:
  brak
Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:

 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 3. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań gminy w zakresie udzielania ulgi inwestycyjnej (Art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  Dz.U.2019.1256 ze zm.),, Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy,
 4. Odbiorcami danych są:
  • upoważnieni pracownicy Urzędu,
  • podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa – w tym banki, organy administracji publicznej,
  • podmioty przetwarzające w rozumieniu Art. 4 RODO w tym firmy wspierające obsługę informatyczną Urzędu w zakresie wykorzystywanego oprogramowania, świadczące usługi poczty email, hostingu, kancelaria prawne,
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu odwołania zgody,
 6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów,
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.