Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)FN-4: Przyjmowanie informacji podatkowych od osób fizycznych. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Finansowy - Dział Podatków
wtorek, 19 czerwca 2012 00:00, odsłon: 189

 

Usługa: Przyjmowanie informacji podatkowych od osób fizycznych.
Komórka organizacyjna: Referat Finansowy - Dział Podatków.
Numer: FN-4 wersja: 2 data utworzenia: 18.10.2019 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Referat Finansowo-Księgowy - Dział Podatków i Opłat,
(parter, pokój 03),
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dział Podatków i Opłat.
Tel. 12 273 20 75, wew. 13 lub 33.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Informacja  o nieruchomościach, budynkach, budowlach, gruntach i lasach osób fizycznych, druki  IN -1, IR-1, IL-1 
Informacje o opłatach:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
 
Podstawa prawna:
 1. Art.6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1170).
 2. Art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz 1256 ze zm.).
 3. Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.  U. z 2019 r., poz 888 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
 
Uwagi, informacje dodatkowe:

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Formularze wniosków do pobrania:

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:

 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 3. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań gminy w zakresie przyjmowania informacji  (art.6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1170),art. 6a ust. 5  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1256  ze zm.).  art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz.888),
  Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy,
 4. Odbiorcami danych są:
  • upoważnieni pracownicy Urzędu,
  • podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa – w tym organy administracji publicznej,
  • podmioty przetwarzające w rozumieniu Art. 4 RODO w tym firmy wspierające obsługę informatyczną Urzędu w zakresie wykorzystywanego oprogramowania, świadczące usługi poczty email, hostingu, kancelaria prawne,
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu odwołania zgody,
 6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów,
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie wymaganych przepisami danych osobowych jest obligatoryjne, ale ich brak będzię skutkować wszczęciem postępowania podatkowego.