Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)FN-7: Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Finansowy - Dział Podatków
piątek, 18 października 2019 00:00, odsłon: 197

 

Usługa: Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:
- umarzanie zaległości podatkowej, odraczanie terminów płatności,
- rozłożenie płatności podatku na raty.
Komórka organizacyjna: Referat Finansowy - Dział Podatków.
Numer: FN-7 wersja: 2 data utworzenia: 18.10.2019 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Referat Finansowo-Księgowy - Dział Podatków i Opłat,
(parter, pokój 03),
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dział Podatków i Opłat.
Tel. 12 273 20 75, wew. 13 lub 33.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Wniosek o przyznanie ulgi wraz z uzasadnieniem.
Informacje o opłatach:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od złożenia wniosku.
Podstawa prawna:
Art. 67a i art. 67b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 • W przypadku gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą , wniosek rozpatrywany jest zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 , poz. 362 ze zm.).
Formularze wniosków do pobrania:
 
Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:

 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 3. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań gminy w zakresie przyjmowania informacji  (art.6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1170),art. 6a ust. 5  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1256  ze zm.).  art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz.888),
  Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy,
 4. Odbiorcami danych są:
  • upoważnieni pracownicy Urzędu,
  • podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa – w tym organy administracji publicznej,
  • podmioty przetwarzające w rozumieniu Art. 4 RODO w tym firmy wspierające obsługę informatyczną Urzędu w zakresie wykorzystywanego oprogramowania, świadczące usługi poczty email, hostingu, kancelaria prawne,
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu odwołania zgody,
 6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów,
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.