Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)FN-8: Wydawanie zaświadczeń. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Finansowy - Dział Podatków
piątek, 18 października 2019 00:00, odsłon: 337

 

Usługa: Wydawanie zaświadczeń:
 1. stanie majątkowym
 2. wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego
 3. wysokości zaległości podatkowych
 4. opłacaniu składki na FUSR
 5. niezaleganiu w podatkach
Komórka organizacyjna: Referat Finansowy - Dział Podatków.
Numer: FN-8 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach, Referat Finansowo-Księgowy - Dział Podatków i Opłat,
(parter, pokój 03),
Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dział Podatków i Opłat.
Tel. 12 273 20 75, wew. 13 lub 33.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia.
Informacje o opłatach:
 1. Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i zaświadczenia wydawane w sprawach:
  1. alimentacyjnych;
  2. ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent strukturalnych;
  3. opieki społecznej.
  4. Zwalnia się z opłaty skarbowej zaświadczenia:
   1. wydawane w interesie publicznym;
   2. o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego;
   3. z powodu ubóstwa (na podstawie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej).
  5. Za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości pobiera się opłatę skarbową w wysokości 21 zł.
  6. Za zaświadczenie w sprawach innych niż wymienione pobiera się opłatę w wysokości 17 zł.
  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice:
  Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
  Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Podstawa prawna:
Art. 306a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osoby ubiegające się o nie, następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie służy zażalenie do Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice.
Uwagi, informacje dodatkowe:
 
Formularze wniosków do pobrania:
 
Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:

 1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 3. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań gminy w zakresie wydawania zaświadczeń (Art. 306 a §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz.U.2019.900),,
  Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy,
 4. Odbiorcami danych są:
  • upoważnieni pracownicy Urzędu,
  • podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa – w tym organy administracji publicznej,
  • podmioty przetwarzające w rozumieniu Art. 4 RODO w tym firmy wspierające obsługę informatyczną Urzędu w zakresie wykorzystywanego oprogramowania, świadczące usługi poczty email, hostingu, kancelaria prawne,
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu odwołania zgody,
 6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów,
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie wymaganych przepisami danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.