Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)GP-22: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj Email
wtorek, 22 października 2019 08:50, odsłon: 393

 

Usługa: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Komórka organizacyjna: Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Numer: GP-22 wersja: 2 data utworzenia: 21.10.2019 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Sułkowicach - I piętro, pokój 112.

Rynek 1, 32-440 Sułkowice,  w godzinach pracy Urzędu. 

Tel. 12 273 20 75 wew. 18.

Pocztą na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice.

Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - I piętro, pokój 112.
Tel. 12 273 20 75 wew. 18.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informacje o opłatach:
Brak.
Termin załatwienia sprawy:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości  pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Podstawa prawna:

Art.6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz Uchwały X/59/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:

  1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
  3. dane będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - realizacja zadań gminy w zakresie organizacji i odbierania odpadów komunalnych w tym pobierania opłat od właścicieli nieruchomości - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy;
  4. Odbiorcami danych są:
   • upoważnieni pracownicy Urzędu,
   • podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa – w tym organy administracji publicznej,
   • firma, z którą Gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych;
   • podmioty przetwarzające w rozumieniu Art. 4 RODO w tym firmy wspierające obsługę informatyczną Urzędu w zakresie wykorzystywanego oprogramowania, świadczące usługi poczty email, hostingu, kancelaria prawne,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody;
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów;
  7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie (telefon) jest dobrowolne.

 

Formularze wniosków do pobrania:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.