Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 40/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: organizacji przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 2009/2010. Drukuj Email
wtorek, 26 maja 2009 17:00, odsłon: 422

Zarządzenie Nr  40/09
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 26 maja 2009 r.


w sprawie: organizacji przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 2009/2010.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)-

 


zarządzam, co następuje :


Zasady naboru dzieci do przedszkoli

§1


1.      Pierwszeństwo przy naborze do przedszkola mają dzieci zamieszkujące obwód przedszkola, z tym że zapewnia się miejsce dla dzieci 5- i 6- letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

2.      Dziecko spoza obwodu przedszkola (w drugiej kolejności spoza terenu gminy- pod warunkiem uiszczenia pełnej odpłatności) można przyjąć w miarę wolnych miejsc po zakończeniu procedury naboru.

3.      Do oddziału integracyjnego przyjmuje się dzieci niepełnosprawne z terenu całej gminy; nie obowiązują w tym przypadku obwody przedszkolne.Zasady tworzenia oddziałów

§2


1.      Podstawą organizacji pracy przedszkola jest liczba dzieci przyjętych do placówki, deklarowany dzienny czas ich pobytu oraz liczba spożywanych przez nich posiłków.
2.      Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może wynosić więcej niż 25 dzieci.
3.      W oddziałach integracyjnych liczba dzieci nie może przekroczyć 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
4.      W przypadku spadku liczby dzieci w oddziałach w ciągu dnia, wprowadza się łączenie oddziałów.

Zasady organizacji procesu dydaktycznego

§3


1.      Liczbę etatów nauczycielskich tworzy się w zależności od liczby oddziałów oraz tygodniowej liczby godzin funkcjonowania przedszkola.
2.      W oddziale integracyjnym zatrudnia się nauczyciela wspomagającego.
3.      Zajęć dydaktycznych wykraczających poza minimum programowe nie wlicza się do pensum dydaktycznego nauczyciela wychowania przedszkolnego.


Zasady tworzenia stanowisk urzędniczych, pomocniczych i obsługi


§4


1. Przyjmuje się następujące normy tworzenia etatów obsługi przedszkoli:

1)      woźna oddziałowa ? 0,5 etatu na jeden oddział przedszkolny;

2)      kucharka ? 1 etat na 100 dzieci korzystających z żywienia;

3)      pomoc kuchenna ? 1 etat na 60 dzieci żywionych ( co najmniej 2 posiłki );

4)      intendent ? 1 etat na 100 dzieci korzystających z żywienia.

2. W szczególnych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na zwiększenie zatrudnienia pracowników obsługi.§5


Zatrudnienie pracowników pedagogicznych i obsługi winno być konsultowane z organem prowadzącym przedszkola.


Dodatkowe informacje do planowania organizacji przedszkola

§6
Uwzględniając konieczność wdrożenia nowych uregulowań prawnych, ustalam następujący harmonogram czynności związanych z zatwierdzeniem arkusza organizacji przedszkola:
1)      konsultacje indywidualne i wstępne przygotowanie arkusza organizacji ( w jednym egzemplarzu ) wraz z załącznikami ? do 30 kwietnia 2009 r.,
2)      sporządzenie arkusza organizacji, uzyskania opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych ( Nr uchwały i datę uchwały RP należy wpisać do arkusza ) i złożenie arkuszy wraz z załącznikami ? do 15 czerwca,
3)      zatwierdzenie arkuszy przez organ prowadzący oraz przekazanie ich dyrektorowi przedszkola ? do 30 czerwca.

§7
W terminie do 10 września br. należy aneksem dokonać korekty danych zawartych w projektach organizacyjnych w oparciu o sprawozdanie GUS dotyczące liczby dzieci.


§8

Wydruki arkuszy kalkulacyjnych oraz szczegółowe przydziały czynności nauczycieli zawarte w arkuszach organizacyjnych programu Arkusz Optivum należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach w terminie do dnia 20 września 2009 r.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.