Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 41/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym. Drukuj Email
wtorek, 26 maja 2009 21:25, odsłon: 372
Zarządzenie Nr  41/09
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 26 maja 2009 r.


w sprawie: zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 70 a ust. 1 i 2 a w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) oraz § 6 ust. 2 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 ) oraz Uchwały Nr XXIII/186/08 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice jest organem prowadzącym-

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Określa się specjalności, które w pierwszej kolejności podlegają dofinansowaniu:
1) organizacja i zarządzanie oświatą
2) terapia pedagogiczna
3) logopedia
4) edukacja dla bezpieczeństwa
5) gimnastyka korekcyjna
6) surdopedagogika
7) tyflopedagogika
8) oligofrenopedagogika
9) język angielski
10) pedagogika

 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.