Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Uchwała Nr XX/155/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Drukuj Email
czwartek, 29 maja 2008 21:53, odsłon: 613
Uchwała Nr XX/155/08
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 29 maja 2008 r.


w sprawie      określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) ?  
po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty,

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.     Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru:

W = (x1 + x2): [(x1: y1) + (x2: y2)]

gdzie:
x1, x2 - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
y1, y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określoną dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.).

2.     Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice i dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Sułkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r.