Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-10: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego). Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
wtorek, 26 czerwca 2012 22:27, odsłon: 1262

 

Usługa: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego).
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-10 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06)
w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 12 273 20 75 wew. 19
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Podanie zawierające takie elementy jak: Imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, wskazanie jakiego aktu dotyczy i jakie dane mają być sprostowane oraz czytelny podpis wnioskodawcy;
 2. Jeżeli podanie dotyczy uzupełnienia:
  1. aktu urodzenia – odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców dziecka;
  2. aktu małżeństwa - odpisy zupełne aktów urodzenia małżonków;
  3. aktu zgonu – odpis zupełny aktu małżeństwa albo aktu urodzenia, w zależności od stanu cywilnego osoby zmarłej
 3. Do odbioru decyzji konieczny jest dowód osobisty lub inny aktualnie posiadany, ważny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), którym można potwierdzić tożsamość osoby (do wglądu).
Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa:
    39,00 zł za decyzję.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej, dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Termin załatwienia sprawy:

W większości przypadków decyzja wydawana jest w ciągu 2-3 dni od dnia złożenia podania wraz z kompletem dokumentów.

W sprawach skomplikowanych termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni.

Podstawa prawna:
 1. Art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami;
 2. Art. 35 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sułkowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie należy składać na dzienniku podawczym na Sali Obsługi Klienta (parter, pokój nr 01).

Uwagi, informacje dodatkowe:

Wniosek powinna złożyć osoba, której akt dotyczy, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy aktu małżeństwa, wniosek powinien być złożony przez oboje małżonków. W przypadku, gdy podanie składa jedna osoba, Urząd wszczyna postępowanie administracyjne, ponieważ należy powiadomić drugiego małżonka o toczącym się postępowaniu.

Na podstawie wydanej decyzji, w księdze stanu cywilnego zostaje wpisana wzmianka dodatkowa o sprostowaniu aktu.

Formularze wniosków do pobrania: