Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-9: Transkrypcja aktu urodzenia (wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą). Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
wtorek, 26 czerwca 2012 22:30, odsłon: 1593

 

Usługa: Transkrypcja aktu urodzenia (wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą).
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-9 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą (złożenie podania, dokumentu zagranicznego, tłumaczenia).

Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice (parter, pokój nr 06) w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce wydawania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 012 273 20 75 wew. 19

Decyzję odbiera się osobiście w USC lub zostaje doręczona za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Podanie zawierające takie elementy jak: Imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, dane dziecka, którego akt dotyczy, oświadczenie wnioskodawcy, że nie dokonano wpisu wymienionego aktu do polskich ksiąg w żadnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski. Podanie powinno być podpisane przez wnioskodawcę.
  2. Odpis aktu urodzenia lub jego kserokopia potwierdzona przez urząd , który go wydał albo polskiego konsula – oryginał;
  3. Tłumaczenie w/w dokumentu na język polski, sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula – oryginał. Jeżeli dokument zagraniczny jest wielojęzyczny i zawiera język polki nie wymagane jest tłumaczenie.
  4. Akt małżeństwa rodziców;
  5. Do odbioru decyzji konieczny jest dowód osobisty lub innych ważny dokument ze zdjęciem (do wglądu);
  6. Podanie o wydanie 3 nieodpłatnych egzemplarzy aktów urodzenia.
Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa:
     za wydanie decyzji 50,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej, dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą – czynność podlega opłacie konsularnej.

Termin załatwienia sprawy:

W większości przypadków decyzja wydawana jest w terminie 1-2 dni po złożeniu podania.

W sprawach skomplikowanych termin wydania decyzji może zostać przedłużony do 30 dni.

Podstawa prawna:
  1. Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).
  3. Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego wniesione z pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sułkowicach w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie należy składać pocztą lub osobiście na dzienniku podawczym znajdującym się na Sali Obsługi Klienta (parter, pokój nr 01).

Uwagi, informacje dodatkowe:

Transkrypcji aktu urodzenia dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały matki dziecka, którego akt dotyczy, lub jego ojca, gdy matka jest obcokrajowcem. Podanie powinno być podpisane przez oboje rodziców. Jeżeli wniosek składa jedno z rodziców, konieczne jest notarialne pełnomocnictwo drugiego rodzica do wpisania aktu urodzenia do polskich ksiąg. W przypadku, gdy podanie składa jeden z rodziców bez pełnomocnictwa drugiego, Urząd wszczyna postępowanie administracyjne, w celu powiadomienia drugiego rodzica o toczącym się postępowaniu.

W rezultacie wydana zostaje decyzja o wpisaniu aktu do polskich ksiąg. Na podstawie wydanej decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, na wniosek Klienta zostaną wydane nieodpłatnie 3 egzemplarze odpisów aktu urodzenia.

Dokumenty składane wraz z wnioskiem nie podlegają zwrotowi, lecz są włączane do akt zbiorowych aktu stanu cywilnego i przechowywane w USC przez okres 100 lat, następnie przekazywane do archiwum państwowego.

Formularze wniosków do pobrania: