Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-7: Transkrypcja aktu małżeństwa (wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa zawartego za granicą). Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
wtorek, 26 czerwca 2012 22:32, odsłon: 7798

 

Usługa: Transkrypcja aktu małżeństwa (wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa zwartego za granicą).
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego
Numer: USC-7 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą
(złożenie podania, dokumentu zagranicznego, tłumaczenia).

Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06) w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce wydawania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 012 273 20 75 wew. 19
Decyzję odbiera się osobiście w USC lub zostaje doręczona za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Podanie zawierające takie elementy jak: Imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, datę, miejscowość oraz kraj, w którym zostało zawarte małżeństwo oraz dane współmałżonka, oświadczenie wnioskodawcy, że nie dokonano wpisu wymienionego aktu do polskich ksiąg w żadnym Urzędzie Stanu Cywilnego na trenie Polski (wzór podania w załączeniu). Podanie powinno być podpisane przez wnioskodawcę.
  2. Odpis aktu małżeństwa lub jego kserokopia potwierdzona przez urząd , który go wydał albo polskiego konsula – oryginał.
  3. Tłumaczenie ww. dokumentu na język polski, sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula – oryginał. Jeżeli dokument zagraniczny jest wielojęzyczny i zawiera język polski nie wymagane jest tłumaczenie.
  4. W przypadku wpisywania aktu małżeństwa obywatela polskiego, który nie złożył oświadczenia, w zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego, w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do ksiąg polskich, a gdy małżeństwo zawierali obywatele polscy, mogą także złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
  5. Do odbioru decyzji konieczny jest dowód osobisty lub innych ważny dokument ze zdjęciem (do wglądu).
  6. Podanie o wydanie 3 nieodpłatnych egzemplarzy aktów małżeństwa.
Informacje o opłatach:
Opłata skarbowa:
- Za wydanie decyzji 50,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie urzędu - parter - Sala Obsługi Klienta, pokój nr 01 oraz w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na konto:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków Oddział Sułkowice - Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą - czynność podlega opłacie konsularnej.
Termin załatwienia sprawy:

W większości przypadków decyzja wydawana jest w terminie 1-2 dni po złożeniu podania.

W sprawach skomplikowanych termin wydania decyzji może zostać przedłużony do 30 dni.

Podstawa prawna:
  1. Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).
  3. Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego wniesione z pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sułkowicach w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie należy składać pocztą lub osobiście na dzienniku podawczym znajdującym się na Sali Obsługi Klienta (parter, pokój nr 01).

Uwagi, informacje dodatkowe:

Transkrypcji aktu małżeństwa dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały jednego z małżonków. Podanie powinno być podpisane przez oboje małżonków. Jeżeli wniosek składa jedna osoba, konieczne jest notarialne pełnomocnictwo współmałżonka do wpisania aktu małżeństwa do polskich ksiąg. W przypadku, gdy podanie składa jedna osoba bez pełnomocnictwa drugiej, Urząd wszczyna postępowanie administracyjne, ponieważ należy powiadomić drugiego małżonka o toczącym się postępowaniu. W rezultacie wydana zostanie decyzja o wpisaniu aktu do polskich ksiąg. Na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w księdze małżeństw sporządzony zostaje akt małżeństwa, z którego na wniosek Klienta wydane zostają nieodpłatnie 3 egzemplarze odpisów aktu małżeństwa.

Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera kompletnych danych przewidzianych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, akt ten należy uzupełnić. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia aktu. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie skróconych odpisów aktu urodzenia małżonków.

Dokumenty składane wraz z wnioskiem nie podlegają zwrotowi, lecz są włączane do akt zbiorowych aktu stanu cywilnego i przechowywane w USC przez okres 100 lat, następnie przekazywane do archiwum państwowego.

Formularze wniosków do pobrania: