Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-4: Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
wtorek, 26 czerwca 2012 22:35, odsłon: 1780

 

Usługa: Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-4 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
 1. Złożenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza przysięgłego języka, którym włada);
 2. Złożenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 3. Złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa.
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06),
w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 012 273 20 75 wew.19.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Dowód osobisty (do wglądu).
 2. Jeżeli wniosek składa:
  1. panna/kawaler – odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
  2. rozwiedziony / rozwiedziona – odpis skrócony aktu urodzenia oraz odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (oryginał) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  3. wdowa / wdowiec – odpisy skrócone aktu urodzenia, odpisy skrócone aktu małżeństwa i aktu zgonu małżonka.
W przypadku gdy akt stanu cywilnego znajduje się w księgach będących w posiadaniu Urzędu Stanu Cywilnego w Sułkowicach, klient nie składa odpisów ponieważ z aktów zostaną sporządzone bezpłatne notatki urzędowe.
 1. zezwolenie sądu jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i z danymi osoby, z którą małżeństwo ma być zawarte;
 2. obcokrajowiec, składa dodatkowo dokument (oryginał + tłumaczenie) stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu;
Obcokrajowiec powinien legitymować się ważnym paszportem oraz wizą (jeżeli obowiązuje jej posiadanie). Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz oryginałami ich tłumaczeń sporządzonych przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Jeżeli osoba nie posługuje się językiem polskim, zarówno przy składaniu dokumentów jak również podczas ceremonii ślubnej zapewnia udział tłumacza przysięgłego języka, którym włada.
Informacje o opłatach:
Opłata skarbowa:
 1. 84,00 zł - sporządzenie aktu małżeństwa;
 2. 22,00 zł - odpis skrócony aktu stanu cywilnego pobrany w sprawie nie podlegającej opłacie, a następnie wykorzystany do zawarcia małżeństwa,
 3. 39,00 zł - wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia dokumentów.
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".
Termin załatwienia sprawy:
Przygotowanie formalne po złożeniu wymaganych dokumentów trwa ok. 30 min.

Małżeństwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby złożyły zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Czas trwania ceremonii ślubnej ok. 20 min.
Podstawa prawna:
 1. Art. 53 – 62 oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
 2. Art. 1 § 1, art. 3 - 7, art. 9 § 1. , art. 15 , art. 25; art. 88 § 1 i 88 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.).
 3. § 4, § 5 pkt 1, § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z późń. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie.
Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.
Od sporządzenia aktu małżeństwa tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi, informacje dodatkowe:
Śluby Cywilne udzielane są w każdy pracujący czwartek miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Ceremonia odbywa się na sali mieszczącej się na drugim piętrze Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (sala mieści około 15 osób).
W dniu ślubu należy przynieść:
 • dowody osobiste osób zawierających związek małżeński;
 • dowody osobiste dwóch pełnoletnich świadków;
 • obrączki;
 • podanie o wydanie odpisu z aktu małżeństwa (do wypełnienia na miejscu).
Na życzenie udostępniane są kieliszki do szampana.
Formularze wniosków do pobrania: