Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-3: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do małżeństwa konkordatowego). Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
wtorek, 26 czerwca 2012 22:36, odsłon: 2542

 

Usługa: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do małżeństwa konkordatowego).
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-3 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
 1. Złożenie podania o wydanie zaświadczenia.
 2. Złożenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa.
 3. Złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa.
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 012 273 20 75 wew.19.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Podanie o wydanie zaświadczenia (według wzoru).
 2. Dowód osobisty (do wglądu).
 3. Jeżeli wniosek składa:
  1. panna/kawaler – odpis skrócony aktu urodzenia;
  2. wdowa/wdowiec – dodatkowo składa odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka oraz odpis skrócony aktu małżeństwa;
  3. rozwiedziony / rozwiedziona składa dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.
W przypadku gdy akt stanu cywilnego znajduje się w księgach będących w posiadaniu Urzędu Stanu Cywilnego w Sułkowicach, klient nie składa odpisów, ponieważ z aktów zostaną sporządzone bezpłatne notatki urzędowe.
 1. Zezwolenie sądu jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i z danymi osoby, z którą małżeństwo ma być zawarte.
 2. Obcokrajowiec, składa dodatkowo dokument (oryginał + tłumaczenie) stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu;
Obcokrajowiec powinien legitymować się ważnym paszportem oraz wizą (jeżeli obowiązuje jej posiadanie).
Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz oryginałami ich tłumaczeń sporządzonymi przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Jeżeli osoba nie posługuje się językiem polskim, przy składaniu dokumentów zapewnia udział tłumacza przysięgłego języka, którym włada.
Informacje o opłatach:
Opłata skarbowa:
 1. 84,00 zł sporządzenie aktu małżeństwa;
 2. 22,00 zł odpis skrócony aktu stanu cywilnego pobrany w sprawie nie podlegającej opłacie a następnie wykorzystany do zawarcia małżeństwa.
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej, dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.
Podstawa prawna:
 1. Art. 53 – 56 i 61 a, 62, 62a ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o katach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. Z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
 2. Art. 1 § 2 i 3, art.3, art. 41 , art. 6, art. 8, art. 9 §. 2, art. 25 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 3. § 4,5,6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma w sprawie odmowy wydania zaświadczenia może terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania pisma wystąpić w formie pisemnej do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibą USC o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniające odmowę dokonania czynności.
Uwagi, informacje dodatkowe:
W celu załatwienia sprawy konieczne jest osobiste stawienie się obojga narzeczonych w celu złożenia przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zapewnień, iż nie wiedzą o przeszkodach wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczeń o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa.
Zaświadczenie wypisane jest w 4 egzemplarzach, z tego 3 egzemplarze wydawane są klientowi w celu przekazania ich do parafii, w której odbędzie się ceremonia ślubna.
Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.
Ksiądz w ciągu 5 dni od daty zwarcia małżeństwa dostarcza 1 egzemplarz wypełnionego zaświadczenia do Urzędu Stanu Cywilnego, na tej podstawie jest sporządzany akt małżeństwa.
Po wypełnieniu podania małżonkom przysługują 3 nieodpłatne egzemplarze odpisów skróconych aktu małżeństwa.
Formularze wniosków do pobrania: