Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-1: Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu). Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
wtorek, 26 czerwca 2012 22:38, odsłon: 6207

 

Usługa: Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-1 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
Urząd Miejski w Sułkowicach - Urząd Stanu Cywilnego w Sułkowicach,
Rynek 1, 32-440 Sułkowice - parter, pok. 06.

lub
Pocztą na adres:
Urząd Stanu Cywilnego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice
Miejsce wydawania dokumentów:
Osobiście - Urząd Stanu Cywilnego w Sułkowicach
Tel. 012 273 20 75 wew.19.
(do odbioru dokumentów uprawniony jest wnioskodawca lub osoba upoważniona) lub pocztą na wskazany adres.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wniosek zawierający takie elementy jak: Imię i nazwisko, adres oraz serię i numer dowodu osobistego wnioskodawcy (lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), określenie rodzaju żądanego odpisu (zupełny, skrócony, druk wielojęzyczny), wskazanie celu pobierania odpisu, określenie stopnia pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby, której odpis aktu ma być wydany, oraz jeżeli odpis ma dotyczyć:
  1. aktu urodzenia – imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt, imiona rodziców tej osoby oraz datę i miejsce urodzenia;
  2. aktu małżeństwa – imiona i nazwiska rodowe osób, których dotyczy akt, datę oraz miejsce zawarcia małżeństwa;
  3. aktu zgonu- imię i nazwisko osoby zmarłej oraz datę i miejsce zgonu.
   Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę.
 2. Przy odbiorze dokumentu konieczny jest dowód osobisty lub innych ważny dokument ze zdjęciem (do wglądu);
 3. Notarialne pełnomocnictwo do odbioru dokumentu – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba nieuprawniona do odbioru odpisu.
Informacje o opłatach:
Opłata skarbowa:
 1. odpis skrócony oraz na druku wielojęzycznym - 22,00 zł,
 2. odpis zupełny - 33,00 zł,
 3. odpisy nie podlegają opłacie w przypadku, gdy pobierane są do takich celów jak np. w sprawie dowodu osobistego, do ZUS, KRUS, do uzyskania świadczeń socjalnych.
 4. Nie podlegają opłacie również odpisy wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu (3 egzemplarze).
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu - parter - pokój nr 01 - Sala Obsługi Klienta oraz w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków Oddział Sułkowice, Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".
Termin załatwienia sprawy:
Przy składaniu wniosku osobiście w USC – od ręki (15-30 min.)
Pocztą – 7 dni.
Podstawa prawna:
 1. Art. 79 i art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (teks jednolity Dz. U. z 2011.Nr.212, poz.1264 z późn. zm.);
 2. Art. 218 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.);
 3. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1753).
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Wnioskodawcą może być wyłącznie:
 1. osoba, której akt dotyczy, matka, ojciec, siostra, brat, żona, mąż, córka, syn, babcia, dziadek, wnuk, pełnomocnik (pełnomocnictwo notarialne);
 2. osoba lub instytucja, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu aktu.
Odbiór dokumentów - osobiście w USC (do odbioru dokumentów uprawniony jest wnioskodawca lub osoba upoważniona) lub pocztą na wskazany adres.
Formularze wniosków do pobrania: