Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)SO-2: Zameldowanie na pobyt stały. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Spraw Obywatelskich
środa, 27 czerwca 2012 23:00, odsłon: 2013

 

Usługa: Zameldowanie na pobyt stały.
Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich.
Numer: SO-02 wersja: 2 data utworzenia: 31.05.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Osobiście:
Wniosek należy pobrać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 - Sala Obsługi Klienta (parter, pokój nr 01) i wypełniony osobiście złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 - Referat Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 06) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Spraw Obywatelskich, (parter, pokój nr 06).
Tel. 12 273 20 75, wew. 19.
Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Druk zgłoszenia pobytu stałego do pobrania w Sali Obsługi Klientów lub w Referacie Spraw Obywatelskich.
  2. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
  3. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu), odpis skrócony aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich.
  4. Książeczka wojskowa (dot. osób podlegających obowiązkowi wojskowemu).
  5. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: lokale wynajmowane - umowa najmu, lokale mieszkalne spółdzielcze , komunalne , zakładowe - przydział lokalu, lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa zakupu.
  6. Wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub decyzja Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przyjęciu budynku w użytkowanie (w przypadku nowo wybudowanych budynków jednorodzinnych).
Informacje o opłatach:
Bez opłat.
Termin załatwienia sprawy:
Na bieżąco (jedna sprawa wymaga około 15 min).
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr.139 poz.993 z późn. zmianami).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Z 2002 r. Nr.236 poz.1999).
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:
W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny.
Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Formularze wniosków do pobrania: