Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Email
odsłon: 23249

Katalog Usług Urzedu Miejskiego w Sułkowicach

 

Referat Spraw Obywatelskich

SO-1: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie pełnoletniej.
SO-2: Zameldowanie na pobyt stały.
SO-3: Zameldowanie obcokrajowca na pobyt stały.
SO-4: Zameldowanie na pobyt stały bądź czasowy w drodze decyzji..
SO-5: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.
SO-6: Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy.
SO-7: Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dokonane w wyniku decyzji administracyjnej.
SO-8: Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu, wymeldowaniu.
SO-9: Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Sułkowice obywateli polskich.
SO-10: Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy.
SO-11: Dopisanie do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

USC-1: Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
USC-2: Wydanie zaświadczenia o prawie zawarcia małżeństwa za granicą.
USC-3: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do małżeństwa konkordatowego).
USC-4: Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
USC-5: Rejestracja urodzeń.
USC-6: Rejestracja zgonów.
USC-7: Transkrypcja aktu małżeństwa (wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa zawartego za granicą).
USC-8: Uzupełnienie aktu (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego).
USC-9: Transkrypcja aktu urodzenia (wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą).
USC-10: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego (dotyczy wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego).
USC-11: Przyjęcie zgłoszenia urodzenia noworodka - w przypadku, gdy żadne z rodziców nie mieszka na terenie gminy, w której znajduje się USC właściwy do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.
USC-12: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka (także poczętego).
USC-13: Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na ślub cywilny.
USC-14: Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
USC-15: Wnioskowanie o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (dotyczy jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego).
USC-16: Transkrypcja aktu zgonu (wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą).
USC-17: Zmiana oraz ustalenie pisowni imion i nazwisk.

 

 

Referat Organizacyjny

OR-01. Potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii.
OR-02: Potwierdzenie własnoręczności podpisu.

 

Referat Finansowo - Księgowy - Dział Podatków

FN-1: Udzielanie ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntów.
FN-2: Udzielanie ulgi ustawowej inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu wydatków.
FN-4: Przyjmowanie informacji podatkowych od osób fizycznych.
FN-5: Przyjmowanie deklaracji podatkowych na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych.
FN-6: Przyjmowanie deklaracji podatkowych na podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych.
FN-7: Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
FN-8: Wydawanie zaświadczeń.
FN-9: Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

GP-1: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynku).
GP-2: Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału działki (I etap podziału nieruchomości objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami).
GP-3: Zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami.
GP-4: Podział nieruchomości nie objętej ustawą o gospodarce nieruchomościami.
GP-5: Rozgraniczenie nieruchomości.
GP-6: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do celów budowlanych).
GP-7: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do celów prawnych).
GP-8: Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
GP-9: Zbywanie nieruchomości stanowiących własność gminy.
GP-10: Nabywanie na własność gminy nieruchomości niezbędnych do wykonywania jej zadań.
GP-11: Ustanawianie trwałego zarządu.
GP-12: Wydzierżawienie gruntów oraz wynajem lokali stanowiących własność gminy.
GP-13: Zaświadczenie dotyczące spraw prowadzonych w Referacie.
GP-14: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest inwestor (w związku z planowaną inwestycją).
GP-15: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest właściciel posesji.
GP-16: Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
GP-18: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
GP-19: Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko.
GP-20: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
GP-21: Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - specjalna strefa rewitalizacji
GP-22: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Referat Oświaty, Kultury i Rekreacji

OK-1: Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. 
OK-2: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. 
OK-3: Wyprawka szkolna.
OK-4: Skierowanie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły lub przedszkola. 
OK-5: Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola. 
OK-6: Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 
OK-7: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Referat Techniczno - Inwestycyjny

TI-1: Zajęcie pasa drogowego.
TI-2: Uzgodnienie i wydanie warunków technicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg.