Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-11: Przyjęcie zgłoszenia urodzenia noworodka - w przypadku, gdy żadne z rodziców nie mieszka na terenie gminy, w której znajduje się USC właściwy do sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
czwartek, 05 lipca 2012 14:25, odsłon: 1362

 

Usługa: Przyjęcie zgłoszenia urodzenia noworodka - w przypadku, gdy żadne z rodziców nie mieszka na terenie gminy, w której znajduje się USC właściwy do sporządzenia aktu urodzenia dziecka.
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-11 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06)
w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 12 273 20 75 wew. 19
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Podanie o spisanie protokołu zgłoszenia urodzenia noworodka.
 2. Karta statystyczna wydana przez lekarza obecnego przy porodzie.
 3. Odpis skrócony (oryginał) aktu:
  1. małżeństwa rodziców - gdy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim;
  2. urodzenia matki dziecka - gdy matka dziecka jest panną;
  3. małżeństwa matki dziecka z adnotacją o rozwodzie - gdy matka dziecka jest rozwiedziona;
  4. małżeństwa matki dziecka oraz odpisu aktu zgonu męża - gdy matka dziecka jest wdową.
 4. Dowody osobiste rodziców dziecka - do wglądu.
Z przedstawionych odpisów aktów zostanie sporządzona kserokopia, a oryginały zwrócone klientowi.
Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa:
    11,00 zł od czynności urzędowej.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie – około 30 minut.
Podstawa prawna:
 1. Art. 11, 38, 39, 40, 41 i 42 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. Z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)
 2. Art. 62, 88 i 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
Od niniejszych czynności urzędowej tryb odwoławczy nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:

Na podstawie przedstawionych dokumentów sporządzony zostanie protokół zgłoszenia urodzenia noworodka w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla osoby zgłaszającej, 1 egzemplarz do akt i 1 egzemplarz dla Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Na podstawie przesłanego protokołu Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka sporządza akt urodzenia i odwrotnie przesyła 3 egzemplarze odpisów aktu urodzenia, które klient odbiera w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sułkowicach.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązany jest w pierwszej kolejności ojciec dziecka, matka, jeżeli stan zdrowia jej na to pozwala, osoba obecna przy porodzie.

Formularze wniosków do pobrania: