Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-14: Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
czwartek, 05 lipca 2012 14:31, odsłon: 1267

 

Usługa: Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-14 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06)
w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 12 273 20 75 wew. 19
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa zawierające takie elementy jak: Imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, datę złożenia podania, brzmienie nazwiska, do którego osoba zamierza powrócić oraz czytelny podpis wnioskodawcy.
  2. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).
Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa:
    11,00 zł od czynności urzędowej.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej, dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie – około 30 minut.
Podstawa prawna:
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami).
Tryb odwoławczy:
Od niniejszej czynności urzędowej tryb odwoławczy nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:

Do złożenia oświadczenia konieczna jest obecność osoby składającej takie oświadczenie, ponieważ posiada ono moc dowodową tylko wówczas, gdy jest złożone przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a za granicą – przed polskim konsulem. Czynność polega na sporządzeniu protokołu w 3 egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje klient, drugi pozostaje w aktach sprawy, a trzeci dołącza się do akt zbiorowych małżeństwa. Na podstawie protokołu, do akt małżeństwa zostaje wpisana wzmianka dodatkowa o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Osoba rozwiedziona może powrócić do poprzedniego nazwiska do 3 miesięcy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Formularze wniosków do pobrania: