Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-16: Transkrypcja aktu zgonu (wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą). Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
czwartek, 05 lipca 2012 14:35, odsłon: 2796

 

Usługa: Transkrypcja aktu zgonu (wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą).
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-16 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą (złożenie podania, dokumentu zagranicznego, tłumaczenia).

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06)
w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce wydawania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 12 273 20 75 wew. 19.

Decyzję odbiera się osobiście w USC lub zostaje doręczona za pośrednictwem poczty (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Podanie zawierające takie elementy jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, datę, miejscowość oraz kraj, w którym nastąpił zgon, dane osoby zmarłej oraz oświadczenie wnioskodawcy, że nie dokonano wpisu wyżej wymienionego aktu do polskich ksiąg w żadnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski. Podanie powinno być podpisane przez wnioskodawcę.
  2. Odpis aktu zgonu lub jego kserokopia potwierdzona przez urząd , który go wydał albo polskiego konsula – oryginał;
  3. Tłumaczenie ww. dokumentu na język polski, sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula – oryginał. Jeżeli dokument zagraniczny jest wielojęzyczny i zawiera język polski nie wymagane jest tłumaczenie;
  4. Do odbioru decyzji konieczny jest dowód osobisty lub innych ważny dokument ze zdjęciem (do wglądu).
  5. Podanie o wydanie 3 nieodpłatnych egzemplarzy aktów urodzenia.
Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa:
    za wydanie decyzji 50,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie urzędu - parter - pokój nr 01 oraz w formie bezgotówkowej, dokonując przelewu na konto:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków Oddział Sułkowice
Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą – czynność podlega opłacie konsularnej.

Termin załatwienia sprawy:

W większości przypadków decyzja wydawana jest w terminie 1-2 dni po złożeniu podania.

W sprawach skomplikowanych termin wydania decyzji może zostać przedłużony do 30 dni.

Podstawa prawna:
  1. Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów ( Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).
  3. Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego wniesione z pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sułkowicach w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie należy składać pocztą lub osobiście na dzienniku podawczym znajdującym się na Sali Obsługi Klienta, (parter – pokój nr 01).

Uwagi, informacje dodatkowe:

Transkrypcji aktu zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały wnioskodawcy. W rezultacie wydana zostaje decyzja o wpisaniu aktu zgonu do polskich ksiąg. Na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w księdze zgonów sporządzony zostaje akt zgonu, z którego na wniosek Klienta wydane zostają nieodpłatnie 3 egzemplarze odpisów aktu zgonu.

Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera kompletnych danych przewidzianych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, akt ten należy uzupełnić. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia aktu.

Akt zgonu uzupełnia się na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia – gdy akt dotyczy osoby o stanie cywilnym panna /kawaler, lub małżeństwa – gdy osoba zmarła kiedykolwiek pozostawała w związku małżeńskim.

Dokumenty składane wraz z wnioskiem nie podlegają zwrotowi, lecz są włączane do akt zbiorowych aktu stanu cywilnego i przechowywane w USC przez okres 100 lat, następnie przekazywane do archiwum państwowego.

Formularze wniosków do pobrania: