Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)USC-17: Zmiana oraz ustalenie pisowni imion i nazwisk. Drukuj Email
Karty Usług - Urząd Stanu Cywilnego
czwartek, 05 lipca 2012 14:37, odsłon: 1621

 

Usługa: Zmiana oraz ustalenie pisowni imion i nazwisk.
Komórka organizacyjna: Urząd Stanu Cywilnego.
Numer: USC-17 wersja: 2 data utworzenia: 03.07.2012 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście:

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, 32-440 Sułkowice, (parter, pokój nr 06)
w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce wydawania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego.
Tel. 12 273 20 75 wew. 19
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Podanie zawierające takie elementy jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, datę złożenia podania, precyzyjne określenie żądania tzn. jak obecnie brzmi imię/nazwisko oraz na jakie ma być zmienione, czy zmiana ma dotyczyć nazwiska nabytego czy rodowego, czy zmiana nazwiska ma się rozciągać na niepełnoletnie dzieci. Wniosek powinien również zawierać pełne uzasadnienie zmiany/ustalenia pisowni imienia/nazwiska, o jaką klient się ubiega, czyli wskazywać wszystkie motywy jakimi się wnioskodawca kieruje oraz okoliczności, jakie miały wpływ na podjętą przez wnioskodawcę decyzję o zmianie lub ustaleniu pisowni imienia/nazwiska. Podanie powinno być podpisane przez wnioskodawcę.
 2. Odpisy skrócone aktu urodzenia i małżeństwa (oryginały), jeżeli zmiana ma dotyczyć tylko małoletnich dzieci lub ma się rozciągać na małoletnie dzieci, należy dołączyć odpisy zupełne ich aktów urodzenia (oryginały).
 3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
 4. Ewentualne inne dokumenty lub kopie dokumentów, uzasadniające złożenie wniosku o zmianę lub ustalenie pisowni imienia lub nazwiska.
 5. Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka, jeżeli zmiana ma dotyczyć dziecka małoletniego lub ma rozciągać się na małoletnie dzieci.
 6. Oświadczenie dziecka małoletniego, ale powyżej 14 roku życia, o wyrażeniu zgody na zmianę.
 7. Do odbioru decyzji konieczny jest dowód osobisty lub inny aktualnie posiadany ważny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), którym można potwierdzić tożsamość osoby (do wglądu).
 8. Oświadczenie powinno być złożone wraz z urzędowym poświadczeniem własnoręczności podpisu lub winno być złożone osobiście w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Informacje o opłatach:

Opłata skarbowa:

 • 37,00 zł za decyzję o zmianie imienia/nazwiska;
 • 22,00 zł za decyzję o ustaleniu pisowni imienia/nazwiska.

  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego (parter, pokój nr 01) lub w formie bezgotówkowej, dokonując przelewu na rachunek: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice:<
  Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków /Oddział Sułkowice
  Nr rachunku: 8685890006 0170 000000680012 - z dopiskiem "opłata skarbowa".

Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc. W sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008 roku O zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity Dz. U., Nr 220, poz. 1414).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sułkowicach w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie należy składać na dzienniku podawczym na Sali Obsługi Klienta, (parter pokój nr 01).
Uwagi, informacje dodatkowe:

W przypadku, gdy zmiana/ustalenie pisowni imienia/nazwiska dotyczy osoby pełnoletniej, z wnioskiem powinien wystąpić sam zainteresowany. W przypadku, gdy zmiana/ustalenie pisowni imienia/nazwiska dotyczy dziecka małoletniego, z wnioskiem występuje rodzic dziecka lub jego opiekun prawny.

Na podstawie wniosku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi postępowanie administracyjne, które ma wykazać, czy istnieją przesłanki uzasadniające zmianę/ustalenie pisowni imienia/nazwiska. W rezultacie wydana zostaje decyzja o zmianie/ustaleniu pisowni imienia/nazwiska, albo o odmowie zmiany.

Formularze wniosków do pobrania: