Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)TI-1: Zajęcie pasa drogowego. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Techniczno - Inwestycyjny
czwartek, 05 lipca 2012 16:36, odsłon: 1733

 

Usługa: Zajęcie pasa drogowego.
Komórka organizacyjna: Referat Techniczno - Inwestycyjny.
Numer: TI-1 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Techniczno – Inwestycyjny (I piętro, pokój 118),
Tel. 12 273 20 75, wew. 21 lub 22.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wypełniony wniosek, z określeniem nazwy jednostki wnioskującej, celu, lokalizacji, powierzchni zajęcia pasa, planowanego okresu zajęcia.
  2. Mapa sytuacyjna z zaznaczonym miejscem zajęcia pasa drogowego (ksero uzgodnionego projektu technicznego).
  3. Uproszczony projekt organizacji ruchu na czas realizacji robót w pasie drogowym (dot. realizacji robót na drogach publicznych o nawierzchni asfaltowej).
Informacje o opłatach:
Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć na 1 miesiąc przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
Po przedstawieniu wymaganych dokumentów, decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego jest wydawana w terminie do 30 dni.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.).
  2. Uchwała Nr XVII/96/04 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 25. 03. 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Sułkowice na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09. 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 9Dz. U. z 2003r. Nr 177 , poz. 17290.
Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice, w ciągu 14 dni o daty otrzymania decyzji.

Do odwołania należy dołączyć opłatę skarbowa w wysokości 5,00 zł na podaniu i 0,50 zł na każdy załącznik.

Uwagi, informacje dodatkowe:

Zajęcie pasa drogowego może być związane z koniecznością umieszczenia w nim reklamy, wykonania zjazdu z posesji, włączenia się lub przeprowadzenia uzbrojenia lub podobnych czynności wymagających ingerencji w pas drogowy, wyznaczony granicą działki.

Na podstawie złożonego przez osobę zainteresowaną wniosku i mapki sytuacyjnej z zaznaczoną planowaną inwestycją, Urząd Miejski, przed udzieleniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wydaje opinię (uzgodnienie) w sprawie planowanego przebiegu planowanej inwestycji związanej z zajęciem pasa drogowego, w której określa warunki realizacji. Wydane uzgodnienie stanowi podstawę do opracowania dokumentacji projektowej wnioskowanej inwestycji. Osoba zajmująca pas drogowy, po otrzymaniu tej opinii (uzgodnienia) jest obowiązana do opracowania dokumentacji projektowej i jej ponownego ostatecznego uzgodnienia. Mając uzgodnioną dokumentację projektową, można wystąpić do tut. Urzędu o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego na podstawie opracowanego wniosku "ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO".

Do wniosku należy załączyć:

  1. mapę sytuacyjną z zaznaczonym przebiegiem planowanej inwestycji w pasie drogowym/ wyciąg z uzgodnionego projekt technicznego realizacji inwestycji/, bądź projekt techniczny,
  2. projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach,
  3. harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie, (jeśli zachodzi konieczność).

Po otrzymaniu tych dokumentów Urząd wydaje zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Jeżeli dokumenty nie są kompletne, Urząd wzywa do ich uzupełnienia.

Decyzja do odbioru w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym, za potwierdzeniem odbioru. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany powiadomić Urząd o zakończeniu robót.

W Urzędzie Miejskim w Sułkowicach wydawane są decyzje dotyczące dróg gminnych. Sprawy dotyczące dróg powiatowych załatwiane są w Zarządzie Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, tel. 272 17 33, a sprawy dróg wojewódzkich w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, lub za pośrednictwem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, ul. Drogowców 2, tel. 272 17 88. Informację o zarządcach danych dróg można uzyskać w Urzędzie.

Formularze wniosków do pobrania: