Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)TI-2: Uzgodnienie i wydanie warunków technicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg . Drukuj Email
Karty Usług - Referat Techniczno - Inwestycyjny
czwartek, 05 lipca 2012 16:57, odsłon: 1989

 

Usługa:

Uzgodnienie i wydanie warunków technicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg tj.:

 1. ustalenia lokalizacji i warunków technicznych realizacji zjazdu indywidualnego z pasa drogowego,
 2. umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi (sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna, kanalizacyjna),
 3. wydanie opinii lokalizacji linii ogrodzeń terenu od strony pasa drogowego,
 4. wydanie wstępnych warunków technicznych budowy, przebudowy zjazdu indywidualnego.
Komórka organizacyjna: Referat Techniczno - Inwestycyjny.
Numer: TI-2 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Sułkowicach – Sala Obsługi Klienta, (parter, pokój 01),
Rynek 1, 32 – 440 Sułkowice, w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Referat Techniczno – Inwestycyjny (I piętro, pokój 118),
Tel. 12 273 20 75, wew. 21 lub 22.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wypełniony wniosek, z określeniem nazwy jednostki wnioskującej, celu, lokalizacji.
 2. Mapa sytuacyjna z zaznaczonym miejscem zajęcia pasa drogowego:
  1. lokalizacji uzbrojenia (kanalizacja, wodociąg, gazociąg, telekomunikacja, energetyka),
  2. lokalizacja ogrodzenia terenu od strony pasa drogowego,
  3. lokalizacja zjazdu na posesję
 3. dokumenty poświadczające własność terenu (aktualny wypis z ewidencji gruntów lub akt notarialny).
Informacje o opłatach:
Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 106 poz 1126 z późn. zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich utrzymanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi, informacje dodatkowe:
Po zapoznaniu się z dołączoną dokumentacją zostaje wydane stosowne uzgodnienie, opinia, bądź warunki techniczne realizacji wnioskowanego uzbrojenia w pasie drogowym. W przypadku konieczności przeprowadzenia ustaleń naruszenia pasa drogowego w terenie, z wnioskodawcą ustalany jest telefonicznie lub bezpośrednio podczas składania wniosku termin wizji lokalnej w terenie. Na podstawie wydanego uzgodnienia zainteresowany opracowuje dokumentację techniczną, którą winien przedłożyć do ponownego uzgodnienia. Wydane uzgodnienie nie stanowi pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Przed planowaną realizacją robót związanych z wykończeniem uzbrojenia - przejścia przez pas drogowy w terminie wyprzedzającym 14 dni należy złożyć wniosek na „czasowe zajęcie pasa drogowego". Jeżeli przedłożone dokumenty nie są kompletne, Urząd wzywa do ich uzupełnienia.
Formularze wniosków do pobrania: