Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Informacja
Petycje Drukuj Email
wtorek, 15 grudnia 2015 14:28

Petycje

Zasady składania oraz rozpatrywania przez organy władzy publicznej petycji zostały zdefiniowane ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Zgodnie z art. 2 ustawy petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.


Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku organy władzy publicznej zobowiązane są do zamieszczania na swoich stronach internetowych odwzorowań cyfrowych petycji, daty wpływu oraz informacji dot. przebiegu postępowania.

 

Pełna treść ustawy z dnia o 11 lipca 2014 roku o petycjach dostępna jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001195.