Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji paliw w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 19 września 2012 13:35

Sułkowice, dnia 19.09.2012 r.

GP.6220.14.2011

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 14.09.2012 r., na wniosek Pana Przemysława Jarosik, Firma "EXPRES PLUS" Przemysław Jarosik 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 5 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowie stacji paliw płynnych ze zbiornikiem podziemnym, dwupłaszczowym o pojemności 25 m3 z dystrybutorami, ze zbiornikiem gazu płynnego LPG o pojemności 4,85 m3 naziemnym z dystrybutorem, budynkiem obsługi stacji wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wiatą zdarzeniową nad wyspą z dystrybutorami i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: działki nr 1606/1, 1606/2 i 1606/3 Sułkowice."

zlokalizowanego na działkach nr 1606/1, 1606/2 i 1606/3 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1606/1, 1606/2 i 1606/3 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
30.09.2012r. - termin płatności III raty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Drukuj Email
poniedziałek, 17 września 2012 09:34

 

Urząd Miejski w Sułkowicach przypomina Przedsiębiorcom, że 30 września upływa termin płatności III raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "BUDOWA WARSZTATU PRODUKCJI MEBLI ZLOKALIZOWANEGO W SUŁKOWICACH NA DZIAŁCE O NR EW. 3632" Drukuj Email
środa, 23 maja 2012 14:48

Sułkowice, dnia 23.05.2012 r.

GP.6220.2.2011

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17.05.2012 r., na wniosek Pana Rafała Kaźmierczak 31-272 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 24/39; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"BUDOWA WARSZTATU PRODUKCJI MEBLI

ZLOKALIZOWANEGO W SUŁKOWICACH NA DZIAŁCE O NR EW. 3632",

zlokalizowanego na działce nr 3632, położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działkę nr 3632 położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.

8.00 - 17.00 w poniedziałki

8.00 - 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach – etap IVa" Drukuj Email
wtorek, 15 maja 2012 12:50

Sułkowice, dnia 15.05.2012 r.

Znak: GP.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 11.05.2012 r., na wniosek Pana Daniela Danilewski, GAIA Nauki o Ziemi i Ochronie Środowiska, 31-276 Kraków, ul. Opolska 33/240; pełnomocnika Inwestora: Burmistrza Sułkowic, 32-440 Sułkowice Rynek 1; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

"Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach - etap IVa"

zlokalizowanego na działkach położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice (załączniki a-g);

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice (załączniki a-g);

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa wyciągu narciarskiego Drukuj Email
środa, 18 kwietnia 2012 13:47

Sułkowice, dnia 12.04.2012 r.

GP.6220.5.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12.04.2012 r., na wniosek Pana Wiesława Małysa „SZKLANA GÓRA" Wiesław WAŚ Wiesław MAŁYSA s.c. 32-052 Radziszów, ul. Przemysłowa wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"BUDOWA WYCIĄGU NARCIARSKIEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI
(DOLNA I GÓRNA STACJA) I INFRASTRUKTURA"

zlokalizowanego na działkach położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice – załącznik 1;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położonych w Harbutowicach, gmina Sułkowice – załącznik 2

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa stacji paliw w Biertowicach Drukuj Email
piątek, 06 kwietnia 2012 12:37

Sułkowice, dnia 05.04.2012 r.

GP.7624-6/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 29.03.2012 r., na wniosek Pana Piotra Kociołek; AGP-1 s.c. Piotr Kociołek & Joanna Balasińska; 53-320 Wrocław, ul. Wandy 7/28 działającego z upoważnienia Inwestora: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Przebudowie stacji paliw nr 4222 w Biertowicach w gminie Sułkowice, znajdującej się przy drodze nr 52, w granicach działek nr ew. 9/3 i 19/1, AM-1, obręb Biertowice."

zlokalizowanego na działkach nr 9/3 i 19/1 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 9/3 i 19/1 położonych w Biertowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Ogłoszenie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko.... Drukuj Email
czwartek, 05 kwietnia 2012 16:43

 

 Sułkowice, dnia 05.04.2012 r.

GP.6220.3.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach – etap IVa"

zlokalizowanego na działkach położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice (załączniki a-g);

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w Sułkowicach, gmina Sułkowice (załączniki a-g);

Więcej…
 
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziływania na środowisko .... Drukuj Email
środa, 04 kwietnia 2012 13:30

 

Sułkowice, dnia 29.03.2012 r.

GP.6220.2.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach podaje się do publicznej wiadomości, że:

postanowiono

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO z przeznaczeniem na: "TECHNOLOGIĘ PRODUKCJI MEBLI Z ELEMENTAMI SZKLANYMI Z WEWNĘTRZNYM GRAWERUNKIEM LASEROWYM"

zlokalizowanego na działkach nr 60/1, 60/2 i 61 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 60/1, 60/2 i 61 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

z wniosku Pana Tadeusz Ryś, FABRYKA MEBLI RYŚ SP. Z O.O. ZPCH ; 32-442 Krzywaczka 487

Więcej…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
środa, 04 kwietnia 2012 13:28

Sułkowice, dnia 02.04.2012r

GP.6220.2.2011

Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„BUDOWIE WARSZTATU PRODUKCJI MEBLI

ZLOKALIZOWANEGO W SUŁKOWICACH NA DZIAŁCE O NR EW. 3632",

zlokalizowanego na działce nr 3632, położonej w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna > Ostatnie >>

Strona 27 z 29