Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)


Ogłoszenia
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..... Drukuj Email
wtorek, 07 lutego 2012 12:04

Sułkowice, dnia 06.02.2012 r.

GP.6220.2.2012

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 20.01.2012 r (data wpływu 25-01-2012) uzupełnionego dnia 03.02.2012r. Pana Tadeusza Ryś, FABRYKA MEBLI RYŚ SP. Z O.O. ZPCH 32-442 Krzywaczka 487

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO
z przeznaczeniem na:
"TECHNOLOGIĘ PRODUKCJI MEBLI Z ELEMENTAMI SZKLANYMI Z WEWNĘTRZNYM GRAWERUNKIEM LASEROWYM"

zlokalizowanego na działkach nr 60/1, 60/2 i 61 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 60/1, 60/2 i 61 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
Obwieszczenie o przedłożeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko Drukuj Email
czwartek, 26 stycznia 2012 21:20

Sułkowice, dnia 26.01.2012 r.


GP.6220.14.2011

 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 15.07.2011 r. (uzupełniony 19.07.2011r) wpłynął wniosek Pana Przemysława Jarosik, Firma „EXPRES PLUS” Przemysław Jarosik 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 5 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych ze zbiornikiem podziemnym, dwupłaszczowym o pojemności 25 m3 z dystrybutorami, ze zbiornikiem gazu płynnego LPG o pojemności 4,85 m3 naziemnym z dystrybutorem, budynkiem obsługi stacji wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wiatą zadaszeniową nad wyspą z dystrybutorami i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: działki nr 1606/1 i 1606/2 Sułkowice.”

Więcej…
 
Postanowienie w sprawie zajęcia stanowiska o etapowej oraz braku zmian warunków realizacji przedsięwzięcia - Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice”. Drukuj Email
wtorek, 03 stycznia 2012 15:20

Sułkowice, dnia 02.01.2012 r.

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 72 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 124 i 125 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


po rozpatrzeniu


wniosku z dnia 28 grudnia 2011 roku (data wpływu 29.12.2011 r.) Pana mgr inż. Leszka Schumacher PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - PROJEKTOWE „KOMBUD - PROJEKT” 32-435 Zawadka 72 ( pismo znak: KP/140/XII/2011 ), działającego w imieniu Inwestora: Gmina Sułkowice, siedziba: 32-440 Sułkowice, ul. Rynek 1; w sprawie zajęcia stanowiska o etapowej realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz braku zmian warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.01.2008 r., znak: GP.7624-12/07, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice”.

postanawiam

stwierdzić, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się warunki określone w decyzji Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 14.01.2008 r., znak: GP.7624-12/07, dotyczącej przedsięwzięcia: „Projekt mostu na rzece Skawinka wraz z drogą dojazdową do drogi woj. nr 956 w miejscowości Biertowice gmina Sułkowice”.


Uzasadnienie


(...)
Zainteresowane strony mogą zapoznać się pełną treścią postanowienia w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania, tj:
8:00 - 16:00 w poniedziałki
8:00 - 14:00 od wtorku do piątku
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 03.01.2012r.

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n: „ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ, POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII GRAWEROWANIA WEWNĘTRZNEGO” Drukuj Email
środa, 21 grudnia 2011 14:43

Sułkowice, dnia 21.12.2011 r.

GP.6220.18.2011

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 19.12.2011 r., na wniosek Pana Tadeusza Ryś, FABRYKA MEBLI RYŚ SP. Z O.O. ZPCH, 32-442 Krzywaczka 487; wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

„ROZWÓJ FABRYKI MEBLI RYŚ, POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII GRAWEROWANIA WEWNĘTRZNEGO"

zlokalizowanego na działkach nr 60/1 i 60/2 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 60/1 i 60/2 położonych w Krzywaczce, gmina Sułkowice;

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.

8.00 – 17.00 w poniedziałki

8.00 – 14.00 od wtorku do piątku

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na srodowisko .... Drukuj Email
piątek, 09 września 2011 13:08

Sułkowice, dnia 05.09.2011 r.

GP.6220.14.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysław Jarosik, Firma „EXPRES PLUS" Przemysław Jarosik 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 5.

postanawiam

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji paliw płynnych ze zbiornikiem podziemnym, dwupłaszczowym o pojemności 25 m3 z dystrybutorami, ze zbiornikiem gazu płynnego LPG o pojemności 4,85 m3 naziemnym z dystrybutorem, budynkiem obsługi stacji wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wiatą zdarzeniową nad wyspą z dystrybutorami i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: działki nr 1606/1 i 1606/2 Sułkowice."
Zlokalizowanego na działkach nr 1606/1 i 1606/2 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice; oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1606/1 i 1606/2 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice.

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Drukuj Email
poniedziałek, 25 lipca 2011 16:19

Sułkowice, dnia 25.07.2011r

GP.6220.14.2011

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek z dnia 14.07.2011 r (data wpływu 15.07.2011 r.) uzupełnionego 19.07.2011 r. Pana Przemysław Jarosik, Firma ?EXPRES PLUS" Przemysław Jarosik 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicaza 5

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

?Budowie stacji paliw płynnych ze zbiornikiem podziemnym, dwupłaszczowym o pojemności 25 m3 z dystrybutorami, ze zbiornikiem gazu płynnego LPG o pojemności 4,85 m3 naziemnym z dystrybutorem, budynkiem obsługi stacji wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wiatą zadaszeniową nad wyspą z dystrybutorami i infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: działki nr 1606/1 i 1606/2 Sułkowice."

zlokalizowanego na działkach nr 1606/1 i 1606/2 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1606/1 i 1606/2 położonych w Sułkowicach, gmina Sułkowice;

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 Następna > Ostatnie >>

Strona 28 z 28