Program współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Drukuj
czwartek, 26 listopada 2009 00:00, odsłon: 274

Uchwała Nr XL/313/09
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia na rok 2010 programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z  późniejszymi zmianami ) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami) –

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:


§ 1.

  1. Przyjmuje się na rok 2010 program współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), prowadzącymi – na zasadach określonych w tej ustawie – działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.
  2. Program stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy Sułkowice oraz określa obszary, formy i zakres współpracy, o której mowa w ust.1, odbywającej się z uwzględnieniem zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.


§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty,   o których mowa  w § 1 ust.1 niniejszej Uchwały;
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Sułkowice;
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Sułkowice;
4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w § 1 ust.1 niniejszej Uchwały;
5) zadaniach Gminy – należy przez to rozumieć zadania publiczne Gminy, określone w art. 4 Ustawy.


§ 3.

Współpraca, o której mowa w § 1, odbywać się będzie w szczególności w formach:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i  współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
2) konsultowania przez Burmistrza z Organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych organów Gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) tworzenia przez Burmistrza wspólnych zespołów o charakterze doradczym oraz inicjatywnym, złożonych z reprezentatywnych przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli Burmistrza i Rady Miejskiej w Sułkowicach;
4) wspierania działalności Organizacji w zakresie realizowanych przez nie zadań Gminy;
5) zlecania przez Burmistrza organizacjom realizacji zadań Gminy na zasadach określonych w ustawie.


§ 4.

W ramach programu współpracy, Gmina – w miarę możliwości – wspiera Organizacje w szczególności poprzez:
1) udostępnianie lokalu na spotkania lub pomoc w uzyskiwaniu lokali na statutową działalność Organizacji;
2) organizowanie konsultacji, seminariów i szkoleń dla Organizacji;
3) finansowy współudział Gminy w realizowanych przez Organizacje zadaniach publicznych, szczególnie w przypadku konieczności zapewnienia wkładu własnego przy projektach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
4) udostępnianie Organizacjom formularzy ofert na realizację zadań Gminy i formularzy sprawozdań z ich wykonania;
5) udzielanie organizacjom informacji o innych źródłach finansowania niż dotacje z budżetu Gminy i pomoc w ich uzyskiwaniu;
6) zachęcanie sektora gospodarczego do sponsorowania najlepszych projektów Organizacji;
7) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy Organizacji w skali lokalnej i krajowej;
8) udzielanie rekomendacji Organizacjom;
9) promocję działalności Organizacji.


§ 5.

1. Biorąc pod uwagę analizę występujących potrzeb społecznych oraz dotychczas składanych przez Organizacje ofert na realizację zadań Gminy,  do realizacji przez Organizacje w 2010 roku określa się następujące zadania:
1) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu,                    w szczególności:
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w formie zajęć treningowych oraz organizacja imprez i zawodów sportowych, w tym prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
2) organizacja szkoleń i zawodów młodzieżowych drużyn OSP;
3) organizowanie dystrybucji żywności na rzecz mieszkańców Gminy Sułkowice oraz prowadzenie magazynu żywności;
4) zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, a w tym :
a) organizowanie spotkań konsultacyjno-integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
b) zorganizowanie imprezy integracyjnej „Dzień Sportu”;
5) zadania z tytułu ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy.

2. Ustalone priorytety nie wyłączają możliwości wykonywania w 2010 roku innych zadań zgłoszonych w trybie art. 12 ust.1 ustawy.


§ 6.

1. Na realizację zadań publicznych, o których mowa w § 5, zostanie ogłoszony konkurs w trybie art.13 ust.1 ustawy.
2. Kwoty na realizację ww. zadań zostaną określone w uchwale budżetowej na rok 2010.


§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.


§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Socha