Program współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. Drukuj
piątek, 12 listopada 2010 00:00, odsłon: 333

Uchwała Nr LIII/395/10
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 12 listopada 2010 r.


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) –

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Zatwierdza się Program współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

2.Wysokość ujętych środków w załączniku ma charakter szacunkowy i będzie uzależniony od budżetu Gminy na rok 2011.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Socha

Program współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.