Uchwała Nr XXXIV/271/09 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice Drukuj
czwartek, 28 maja 2009 00:00, odsłon: 329

Uchwała Nr XXXIV/271/09
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 28 maja 2009 r.


w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice


Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice.

§ 2.

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Sułkowice;
2) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Gminy Sułkowice;
3) Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Sułkowicach.

§ 3.

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się:
1) w przypadkach przewidzianych ustawowo;
2) w sprawach ważnych dla Gminy  i jej mieszkańców, w tym zwłaszcza przy opracowywaniu:
a) dokumentów strategicznych,
b) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok,
c) nadawania lub zmiany nazw miejscowych.

§ 4.

W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Sułkowice posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 5.

Konsultacje mogą być przeprowadzane:
1) z inicjatywy Burmistrza;
2) na pisemny wniosek:
a) Komisji Rady,
b) grupy co najmniej 5 Radnych,
c) Rady Sołeckiej lub Rady Osiedla,
d) grupy co najmniej 100 mieszkańców Gminy uprawnionych do udziału w konsultacjach,
e) organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy.

§ 6.

1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien zawierać:
1) określenie przedmiotu konsultacji;
2) propozycję terminu konsultacji;
3) propozycję formy konsultacji;
4) uzasadnienie;
5) dane wnioskodawcy.
2. Wniosek zgłoszony przez mieszkańców winien zawierać ponadto:
1) listę osób popierających wniosek z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania na terenie Gminy, nr PESEL wraz z własnoręcznie złożonymi podpisami;
2) wskazanie reprezentanta wnioskodawców.

§ 7.

1. Burmistrz rozpatruje wniosek, uwzględniając znaczenie przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz koszty proponowanej formy konsultacji.
2. O sposobie rozpatrzenia wniosku informuje się wnioskodawców w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty jego złożenia.

§ 8.

Burmistrz podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji w formie zarządzenia, określając:
1) cel i przedmiot konsultacji;
2) zasięg terytorialny lub grupę docelową;
3) termin przeprowadzenia konsultacji;
4) formę konsultacji;
5) podmiot odpowiedzialny za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie jej wyników.

§ 9.

W konsultacjach w zależności od ich przedmiotu mogą uczestniczyć:
1) uprawnieni mieszkańcy całej Gminy, jeżeli sprawa dotyczy obszaru całej Gminy;
2) mieszkańcy określonej części Gminy, jeżeli sprawa dotyczy tej części Gminy;
3) określone grupy społeczno – zawodowe mieszkańców;
4) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy;
5) samorządy gospodarcze działające na terenie Gminy;
6) inne podmioty i grupy mieszkańców.

§ 10.

1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w następujących formach:
1) konsultacje pisemne;
2) ankiety;
3) wysłuchania publiczne;
4) spotkania z mieszkańcami;
5) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Gminy;
6) powołanie zespołu opiniodawczo - konsultacyjnego.


2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 11.

1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji społecznych na stronie internetowej Gminy publikuje się informację o rozpoczęciu konsultacji.
2. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych sposobów informowania o konsultacjach.
3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych publikowana jest w terminie nie krótszym niż 5 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 12.

1. Informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronach internetowych Gminy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
2. Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Burmistrza w danej sprawie.

§ 13.

1. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy.
2. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 14.

Koszty związane z prowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Gminy.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Socha