Wyniki konsultacji społecznych Drukuj
czwartek, 15 listopada 2012 15:25, odsłon: 499

Sułkowice, 15 listopada 2012 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2013”.

 
     W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice w dniu 11 października 2012 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

     Konsultacje, które trwały od 19 - 29 października 2012 r. zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice.

     W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sułkowice.
     Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Programu, na druku Formularza Konsultacji stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2012 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 11 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu……..”.
Opinie można było:
1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub
2) złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01),
w wyżej określonym terminie.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

W oparciu o procedury konsultacji, zostały zgłoszone cztery stanowiska w powyższej sprawie.

 

Zestawienie stanowisk zgłoszonych w procedurze konsultacji
projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”
przeprowadzonych w dniach 19 - 29 października 2012 r.

L,p.

Nazwa organizacji pozarządowej

Opinia organizacji pozarządowej

 

Planowany wpływ na treść Programu

Stanowisko Burmistrza

1.

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA”

w Harbutowicach

1) zaplanowanie w projekcie Programu zadań z zakresu:

a) organizacja spotkań konsultacyjno - integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;

b) organizacja sportowych lub kulturalnych imprez integracyjnych;

 2) zabezpieczenie kwoty na ww. zadania w wysokości: 10.000,- zł. i 7.000,- zł.

1) Potwierdzenie zasadności ujęcia w projekcie Programu zadań z zakresu:

a) organizacja spotkań konsultacyjno-integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych;

b) organizacja sportowych lub kulturalnych imprez integracyjnych.

1) proponowane zadania mieszczą się w priorytetowych zadaniach publicznych projektu Programu - §7 ust.1, pkt.3, lit. a) i b);

2) wysokość środków zostanie określona w budżecie Gminy na rok 2013.

2.

Stowarzyszenie Gospodyń „Cis”

w Harbutowicach

1) zabezpieczenie w projekcie Programu środków w wysokości 20.000,- zł na:

a) działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

b) organizowanie sportowych lub kulturalnych imprez integracyjnych.

1) Zwiększenie środków o 5.000,-zł w Projekcie Programu na:

a) działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturydziedzictwa narodowego;

b) organizowanie sportowych lub kulturalnych imprez integracyjnych.

Wysokość środków zostanie określona w budżecie Gminy na rok 2013.

 

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Plon”

Zabezpieczenie dla UKS „Plon” w projekcie Programu środków w wysokości 25.000,- zł.

-

Nie uwzględniono wniosku (brak możliwości zabezpieczenia w projekcie Programu środków dla konkretnego podmiotu)

4.

Klub Sportowy

„Gościbia”

 

Zabezpieczenie w projekcie Programu wyższych środków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

Zwiększenie środków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

Wysokość środków zostanie określona w budżecie Gminy na rok 2013.

 

Informację niniejszą publikuje się na stronie internetowej Gminy oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej Urzędu.

                           Burmistrz Gminy
                           /-/ Piotr Pułka